พม.MOUออสซี่หนุนยกระดับผู้สูงอายุ

พม. ลงนามความร่วมมือกับองค์การของออสเตรเลีย หนุนยกระดับงานผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (ROU) ทางวิชาการด้านแผนงานการเรียนรู้และพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับองค์การ Access4u มลรัฐออสเตรเลียใต้ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านผู้สูงอายุระดับนานาชาติ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการเพื่อเป็นต้นแบบการจัดสวัสดิการสำหรับองค์กรเครือข่าย โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และ Mr. Robert Dempsey กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ในนามของประธานกรรมการบริหาร องค์การ Access4u เป็นผู้ลงนามร่วมในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

นายอภิชาติ กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจ (ROU) ทางวิชาการด้านแผนงานการเรียนรู้และพัฒนางานผู้สูงอายุระหว่างกระทรวง พม. โดย ผส . และ องค์การ Access4u มลรัฐออสเตรเลียใต้ ประเทศออสเตรเลีย เป็นความร่วมมือในการดำเนินงานที่สำคัญด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) การจัดทำแผนโครงการเฉพาะให้กับแผนงานการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุ 2) การจัดทำและดำเนินโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสม ยั่งยืน และสอดคล้องกับวัฒนธรรมแก่บุคลากรของ ผส. รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลที่ให้บริการโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของ ผส. ตามโครงการฝึกอบรมฯ รวมถึงชุดการฝึกอบรมสำหรับการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผส. นำมาใช้ประโยชน์ได้ 3) การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงานผู้สูงอายุของ ผส. ในด้านต่างๆในเชิงบวก 4) การให้พันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชากรเป้าหมายให้อยู่ในระดับสูง อีกทั้งสนับสนุนงานผู้สูงอายุของ ผส. ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ

ข่าวน่าสนใจ

Close