ประชุมวิชาการ“บำบัดยาเสพติดครอบคลุมกาย-ใจ อย่างไร้รอยต่อ”

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “บำบัดยาเสพติดครอบคลุมกาย-ใจ อย่างไร้รอยต่อ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการ ทักษะ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเป็นลำดับแรก เน้นบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ในการร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักคือ “ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดของประเทศ ขจัดความเดือดร้อนประชาชน” ซึ่งเป็นจุดเน้นที่สำคัญและเร่งรัดที่จะต้องลดระดับปัญหานี้ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพหลัก ในการกำหนดมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างบูรณาการ โดยมีบทบาทหน้าที่คือ 1. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในมาตรการการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 2. บูรณาการระบบการบำบัดรักษาทุกระบบ เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 3. ประสานและร่วมติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัด โดยประสานกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้พลังแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อให้หลักประกันว่า ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบการบำบัดรักษาได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข ในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม มีหน้าที่ในการวิจัย ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ซึ่งต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สบยช. จึงได้จัดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562 “บำบัดยาเสพติดครอบคลุมกาย-ใจ อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive Health Care in Addiction Treatment)” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม และนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ  รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และผู้บริหารสังกัดกระทรวงสาธารสุขร่วมในพิธีเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องในการบำบัดรักษายาเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 1,500 คน ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการ ทักษะ เทคนิค ในการปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.pmnidat.go.th

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close