สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ

สำนักงานประกันสังคม แจงสิทธิประกันสังคมในกรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การให้ความคุ้มครองและดูแลผู้ประกันตนในกรณีทุพพลภาพ กรณีที่ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานจนเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ หรือของร่างกายหรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ มีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเกิดสิทธิ ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพจะได้รับคือ เงินทดแทนการขาดรายได้

กรณีทุพพลภาพรุนแรงจะได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิต กรณีทุพพลภาพไม่รุนแรง จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามประกาศกำหนด สำหรับเรื่องค่าบริการทางการแพทย์ ในกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลรัฐ ประเภทผู้ป่วยนอก สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตามหลักเกณฑ์ประกาศฯกำหนด สำหรับในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเสียชีวิต ผู้จัดการศพจะได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท พร้อมเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตาย สำหรับเอกสารในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพนั้น ผู้ประกันตนต้องยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพ พร้อมสำเนาเวชระเบียน และสำเนา สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close