อย.แจงครอบครองกัญชาหลัง21พ.ค.62ได้อีก3เดือน

อย.แจงผู้ป่วยครอบครองกัญชา หลังวันที่ 26 พ.ค.2562 ได้อีก 3 เดือน ไม่ใช่ 6 เดือนตามข่าวในสื่อออนไลน์

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความทางสื่อออนไลน์ว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) แจ้งการขยายเวลาที่ผู้แจ้งนิรโทษไว้สามารถครอบครองกัญชาได้ อีก 6 เดือนนั้น อาจสร้างความเข้าใจผิดเรื่องระยะเวลาการครอบครองกัญชา เนื่องจาก อย. รับแจ้งให้ผู้ป่วยครอบครองกัญชาต่อได้อีก 6 เดือน นับจากวันที่กฎหมายประกาศใช้ หรือประมาณ 3 เดือน หลังวันที่ 21 พ.ค.2562 ไม่ใช่ 6 เดือน ตามที่มีการส่งข่าวต่อกันในสื่อออนไลน์ จึงขอให้ผู้ป่วยที่แจ้งครอบครองกัญชาเข้าใจถึงระยะเวลาที่สามารถครอบครองกัญชาในการรักษาโรคเฉพาะตัว และหลังจากนี้ จะมียากัญชาที่ผลิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งมีแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมการสั่งใช้ยากัญชา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ผู้มีความประสงค์แจ้งนิรโทษครอบครองกัญชาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน คือ ระหว่างวันที่ 19 ก.พ.2562 – 19 พ.ค.2562 แต่เนื่องจากวันที่ 19-20 พ.ค.2562 เป็นวันหยุดราชการ จึงกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการแจ้งครอบครองกัญชาเป็นวันที่ 21 พ.ค.2562 ซึ่งผู้ป่วยที่แจ้งครอบครองกัญชาสามารถใช้ยากัญชาต่อเนื่องได้จนกว่าจะมีกัญชาใช้ในระบบการรักษา โดยปริมาณของกัญชาที่มีไว้ในครอบครองต้องเหมาะสมกับลักษณะของโรค และปริมาณที่จำเป็นต้องใช้

 

ข่าวน่าสนใจ

Close