โมเดล”Happy Workplace”ส่งเสริมสุขภาวะวัยทำงาน

สสส.ผสานศูนย์คุณธรรมชูโมเดล Happy Workplace ส่งเสริมสุขภาวะวัยทำงาน

สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหัวใจอาสา จัดงาน “MORAL BUSINSS FORUM นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน” โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ธุรกิจคุณธรรม นำไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน, จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม และการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะสู่องค์กรธุรกิจคุณธรรม พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมภาคเอกชน ที่โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

โดยนายสุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ศูนย์คุณธรรมร่วมมือกับ สสส. ใช้แนวคิด Happy Workplace เน้นส่งเสริม Happy Heart (น้ำใจงาม) และ Happy Soul (มีคุณธรรม) เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) แก่คนในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ด้านนางสาวชัชณารัช จันทนะ ผู้ช่วย ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร กล่าวว่า จากผลสำรวจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 จากจำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 56.5 ล้านคน มีงานทำ 37.3 ล้านคน พบว่า ด้านจิตตปัญญา ให้ความสำคัญยึดถือ และปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาน้อย ด้านจิตใจ มีความเครียดสูง จากอาการเจ็บป่วยของตนเองหนี้สิน และจากการทำงาน ด้านสังคม มีแนวโน้มพฤติกรรมความเป็นปัจเจกสูง เคารพและปฏิบัติตามกติกาสังคมน้อย โดยเฉพาะใน Gen Y ดังนั้น สสส. จึงให้ความสำคัญกับคนวัยทำงานในการสร้างเสริมสุขภาพพัฒนาเครื่องมือที่ต่อยอดองค์ความรู้ อาทิ ความสุข 8 ประการ (Happy 8) และคู่มือวัดความสุข (Happinometer) เพื่อพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวัยทำงานด้วย

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close