สสส.หนุนท้องถิ่นดูแลเด็กปฐมวัย

สสส.หนุนท้องถิ่นจัดการระบบดูแลเด็กปฐมวัย "เล่น-อ่าน" เสนอปรับกลไก 4 หน่วยงาน

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าว “เล่น …อ่าน …ปั้นเด็ก โดยชุมชนท้องถิ่น” ในงาน “เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา” โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มหาวิทยาลัย และภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีโดยนางสาวดวงพร กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยอยู่ในภาวะที่เด็กเกิดน้อย แต่ผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนั้น สสส. จึงกำหนดโจทย์ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่กว่า 2,000 แห่ง ในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพตั้งแต่ในครรภ์มารดา 0-5 ปี และในระดับประถมศึกษา 6-12 ปี ผ่านการเล่น และการเรียนรู้ มีการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งปัจจุบันมีตำบลต้นแบบที่สามารถเป็นตัวอย่างด้านการอ่านถึง 200 โรงเรียน 51 พื้นที่ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาต้นแบบ 12 แห่ง และ ศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวม 76 แห่ง

ด้านนายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กล่าวว่า ผลความสำเร็จของการทำงาน มาจากการสานพลังทุกภาคส่วน ในส่วนบทบาทของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีข้อเสนอให้มีการปรับเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ 4 ฝ่ายปฏิบัติการในชุมชนท้องถิ่น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) และผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาของ อปท. ทำหน้าที่เป็น “ผู้จัดการระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น” ในบทบาทของจัดทำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานและยืนยันว่าเด็กได้รับการดูแลครอบคลุมทั้งหมด

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close