กทม.อบรมเพิ่มแนวคิด”นีโอ-ฮิวแมนนิสต์”ให้ครู

กทม. อบรมเพิ่มแนวคิด นีโอ - ฮิวแมนนิสต์ เสริมศักยภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพื้นที่เขตปทุมวัน

นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตปทุมวัน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร หัวข้อเรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด นีโอ – ฮิวแมนนิสต์ (Neo – humanist)”

 

โดย ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารโรงเรียนอมาตยกุล เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตปทุมวัน ให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามการจัดการเรียนรู้ (แผนกลาง) รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตปทุมวัน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูผู้ปฏิบัติการสอน ให้ได้รับความรู้ มีทักษะ และเทคนิคในการทำงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายธนิต กิตติพัธโนทัย รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายพินิจ อารยะศิลปะธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 156 คน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตปทุมวัน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ นับเป็นสิ่งดี ซึ่งนอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและเทคนิคในการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเป็นโอกาสให้บุคคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เขตปทุมวัน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แต่ละท่านเคยประสบพบเจอ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียน โดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษานับเป็นบุคคลสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนทุกคน รวมไปถึงปลูกฝังศีลธรรมอันดี และปลุกความกระหายในการเรียนรู้ให้จิตใจเด็กนักเรียนในสังกัดต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close