วันเด็กกองทัพไทยเน้นเรียบง่ายเปี่ยมความรู้

กิจกรรมวันเด็กกองทัพไทย เน้นความเรียบง่าย คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ และสนุกสนาน

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ท่องแดนมหัศจรรย์กับหนูน้อยนักผจญภัย “ตอน ตะลุยกองทัพไทย”  ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด แบบบูรณาการอย่างทั่วถึง เน้นความเรียบง่าย คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรูปแบบการจัดพื้นที่การเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่การเรียนรู้ที่ 1 “ศาสตร์แห่งองค์พระราชา ตอน สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด  มาเชื่อมโยง ประยุกต์ให้สอดคล้องกัน ให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง การพัฒนาคูคลอง พื้นที่การเรียนรู้ที่ 2 “ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ ตอน สุภาพบุรุษจักรดาว” สร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะ หล่อหลอมกระบวนการ

ทางความคิด ทัศนคติแนะแนวทางเพื่อให้เยาวชนก้าวเข้าสู่การเป็นรั้วของชาติและมี เจตคติที่ดีต่อทหาร โดยร่วมกิจกรรมผ่านสถาบันการศึกษาอันเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายทหารอาชีพ ซึ่งจำลองกิจกรรมภายในโรงเรียนเตรียมทหาร 5 ห้อง คือ ห้องรายงานตัว ห้องเรียน 4.0 ซึ่งมีการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย

รูปแบบ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น  ห้องสนามฝึก และ ห้องสำเร็จการศึกษา พื้นที่การเรียนรู้ที่ 3 “มหัศจรรย์พลังสามัคคี” แสดงแสนยานุภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ  โดยใช้การปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพ  พร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกรูปแบบภายใต้การอำนวยการของกองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่การเรียนรู้ที่ 5 “หนูน้อยนักพัฒนา” แสดงยุทโธปกรณ์และเครื่องกลในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การบรรเทาภัยพิบัติให้แก่ประชาชน และการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในงาน เด็ก ๆ จะได้รับความรู้ ครบทั้งสาระและความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาทางความคิดของเด็กในอนาคต

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close