สมเด็จพระเทพฯพระราชทานเหรียญกาชาด

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ108 ครั้ง ประจำปี 2559 ถึง 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ108 ครั้ง ประจำปี 2559 ถึง 2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 รวม 7 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ เพื่อแสดงความขอบคุณ เชิดชูเกียรติหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธา บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

 

โอกาสนี้ ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้งแด่พระภิกษุ 6 รูป, พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย จำนวน 14 คน พระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตและพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง รวม 370 คน

 

ทั้งนี้ การจัดหาโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ดำเนินการโดยโรงพยาบาลประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ทำหน้าที่เป็นแกนกลางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดตั้งโดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการจัดหาโลหิต และให้บริการโลหิตแก่โรงพยาบาลต่างๆ ในเครือข่ายของเหล่ากาชาดภาค 7 รวม 47 แห่ง ปัจจุบันภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 สามารถจัดหาโลหิตได้ปีละ 20,018 ยูนิต จากเป้าหมายปีละ 28,800 ยูนิต โดยโลหิตส่วนหนึ่งได้รับการจัดส่งมาจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในกรุงเทพมหานคร

ข่าวน่าสนใจ

Close