นิด้าชี้คนค้านพรบ.ยาให้วิชาชีพอื่นขายแทนเภสัชกร

นิด้าโพล ชี้ ประชาชน 77.04 % รับไม่ได้ ให้วิชาชีพอื่นในสายสุขภาพจ่ายยา ขายยา โดยไม่มีเภสัชกร ไม่เชื่อมั่นความรู้ความสามารถ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สำรวจความคิดเห็น เรื่อง พรบ.ยาฉบับใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561 จำนวน 1,250 คน พบว่า

ประชาชนมากถึงร้อยละ 77.04 ยอมรับไม่ได้ ที่จะให้วิชาชีพอื่นในสายสุขภาพสามารถจ่ายยาและขายยาโดยไม่มีเภสัชกรควบคุม และประชาชน ร้อยละ 51.20 เห็นว่า พรบ.ยาฉบับใหม่ ส่งผลเสียต่อประชาชน ที่เอื้อประโยชน์ให้วิชาชีพอื่นในสายสุขภาพ สามารถเปิดร้านขายยาได้เหมือนเภสัชกร ส่วนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อบุคลากรวิชาชีพอื่นในสายสุขภาพ ว่าจะสามารถจ่ายยาและขายยาได้เท่าเทียมเภสัชกร พบว่า ร้อยละ 68 ไม่เชื่อมั้น เพราะเภสัชกรมีความรู้ความชำนาญมากกว่าบุคลากรวิชาชีพอื่น ขณะที่ร้อยละ 29.44 เชื่อมั่นว่า บุคลากรวิชาชีพอื่นในสายสุขภาพ มีความรู้ ความสามรถ เท่าเทียมเภสัชกร

สำหรับปัญหาเกี่ยวกับยาที่ควรปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 32.08 การขายยาทางออนไลน์ รองลงมา ร้อยละ 15.92 การให้วิชาชีพอื่นสามารถเปิดร้านขายยาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และร้อยละ 13.12 การโฆษณายาอันตราย

ข่าวน่าสนใจ

Close