สมาคมนักเขียนฯ ประกาศมอบรางวัลนราธิปฯให้ ๑๙ นักเขียน
ข่าวศิลปะและวัฒนธรรม วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 20:31 น.
831818

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประกาศมอบรางวัลรับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ให้ ๑๙ นักเขียน 


​คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐

รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์  ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครบ ๓๐ ปี ประจวบกับในปี ๒๕๔๔ เดียวกันนี้ เป็นปีครบรอบ ๑๑๐ พรรษาของศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์  (๒๔๓๕ - ๒๕๑๙) และครบรอบ ๑๐ ปีที่  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO)  ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดย นายประภัสสร เสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิปพงศ์ประพันธ์” มาเป็นชื่อรางวัล ​รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ มอบให้นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวางในปี  ๒๕๖๐ 


สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอประกาศเกียรติให้นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์และหรือบรรณาธิการอาวุโส ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์  

 
รายนามผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพัน
ธ์ ปี ๒๕๖๐ 

๑ นางกรองแก้ว  เจริญสุข
๒.​ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล        
๓.​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยวดี บุญซื่อ
๔.​ศาสตราจารย์ดร. เจตนา  นาควัชระ
๕.​นายเฉลิมศักดิ์ รามโกมุท  
๖.​นางประพิศ  คุณาวุฒิ  
๗.​ศาสตราจารย์ดร.พงษ์ศรี  เลขะวัฒนา
๘.​นายพยงค์  คชาลัย
๙.​ศาสตราจารย์ดร.มัทนี  รัตนิน  
๑๐.​พล.ต.ต.โรจนา นาเจริญ
๑๑.​นพ.วราวุธ  สุมาวงศ์ (ครูวราห์ วรเวช)  
๑๒.​มล.วัลลภ  นวรัตน์  
๑๓.​ศาสตราจารย์วาสนา  ชลศึกษ์   เคนแมน (นายา)  
๑๔.​นายวินิจฉัย แสงสว่างวัฒนะ  
๑๕.​ศาสตราจารย์ดร.วิภา  กงกะนันทน์
๑๖.​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร  คงพันธุ์  
๑๗.​ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์
๑๘.​รองศาสตราจารย์สดใส  พันธุมโกมล  
๑๙.​นางสุดจิต ภิญโญยิ่ง              
 

​​สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์งานมาก่อน  จึงขอประกาศเกียรติให้ทราบโดยทั่วกัน​                   

​นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงหลักเกณฑ์ของการคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศเกียรติรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็น นักเขียน กวี ผู้ทำงานก้านการเขียน รวมถึงบรรณาธิการ อาวุโส ที่มีอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพราะบุคคลดังกล่าวเป็นต้นแบบให้กับนักเขียนรุ่นหลังที่สมควรจะได้รับการยกย่อง

สำหรับการมอบรางวัลนราธิปฯให้ ๑๙ นักเขียน จะจัดขึ้น ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมประจำปีของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
837602
พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพี่นางสุพรรณกัลยา ประจำปี 2561 ณ วัดผ่านศึกอนุกูล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
837479
ชาวไทย-ลาว นับหมื่นคนหลั่งไหลร่วมอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขง พิธีเปิดงานพระธาตุพนม ปี 2561
836758
จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวัวเทียมเกวียน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
828249
เปิดงานโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 14 เพื่อเชื่อมโยงแหล่งต้นน้ำอัญมณีของจันทบุรี สู่การท่องเที่ยวชุมชน