พระเทพฯพระราชทานปริญญาม.นครพนม
ข่าวราชสำนัก วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 15:54 น.
829081
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญา มหาวิทยาลัยนครพนม พสกนิกรเฝ้ารอรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม และพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯ โดยในปีการศึกษา 2559 มีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,401 คน ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ความรู้ความสามารถที่บัณฑิตได้สร้างสมอบรมมา ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น ถึงหากจะเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานในภายภาคหน้า แต่ก็มิใช่สิ่งเดียวที่จะเป็นหลักประกันความสำเร็จในกิจการงาน ทั้งนี้ เพราะการทำงานของคนเรามีปัจจัยต่างๆ มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนมีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของงานด้วยกันทั้งสิ้น ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ก็คือความสัมพันธ์ของทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกัน บัณฑิตผู้จะต้องออกไปทำงานกับคนหมู่มาก จึงชอบที่จะสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นฝ่ายอื่นให้เหนียวแน่นมั่นคง การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว ต้องอาศัยคุณสมบัติหลายอย่างด้วยกัน เป็นต้นว่า ความซื่อตรง จริงใจ ความมีน้ำใจ ความมีเมตตาปรารถนาดี ตลอดจนความมีกิริยามารยาทดี เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล จึงขอให้บัณฑิตพยายามปลูกฝังอบรมคุณสมบัติทั้งนั้นขึ้นในตนให้สมบูรณ์พร้อม จะได้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการประกอบกิจการงานทุกอย่าง
INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838804
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทอดพระเนตรแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
837276
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.เชียงใหม่
835375
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1,000 ผืน
832726
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน สคส.ปี 61 อวยพร ประชาชนมีความสุขใช้สติเหตุผล เป็นพลังเข้มแข็งต่อประเทศ