สทพ.เห็นชอบ6แนวทางสร้างความเท่าเทียมทางเพศ
ข่าวสังคม วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 20:10 น.
810269
ที่ประชุม สทพ. เห็นชอบ 6 แนวทางปฎิบัติเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมไทย

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นกรรมการและเลขานุการ ตลอดจนคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม

โดย นายเลิศปัญญา กล่าวว่าเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) และคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ทั้ง 5 คณะ คือ คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการศึกษาและวิจัย และคณะอนุกรรมการด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

นอกจากนี้ได้พิจารณาแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพื่อจะได้นำมาผลักดันและขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมไทยต่อไปอีกด้วย โดยมีแนวปฎิบัติที่ผ่านความเห็นชอบของ สทพ. 6 ข้อ คือ การแต่งกาย การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน การใช้ถ้อยคำ ภาษา และกิริยาท่าทาง การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน และ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
839243
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน กับฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง วันที่ 6 กุมภาพั...
839166
พม. จัดงานโชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุไทยเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0
839165
พม.จัดงานโชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุไทย เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0
839129
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เตือน ฉบับที่ 23 ประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวน ภาคใต้ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง