สนช.ผ่าน พรป.กสม.แล้ว เตรียมส่งนายกฯ
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 18:21 น.
810247
มติ สนช.177 ต่อ0 เสียง เห็นชอบ ร่าง พรป.กสม.ยังคงเดิม เซตซีโร่ ชุดปัจจุบัน เตรียมส่งนายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯ 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 177 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น จะจัดส่งให้นายกรัฐมนตรีต่อไป 

ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้ในการลงมติ หากที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกิน 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ ตั้งแต่ 167 เสียงขึ้นไป ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป แต่ในกรณีที่มีมติไม่เห็นชอบไม่ถึง167 เสียง (สมาชิกฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 249 คนในปัจจุบัน) ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
839199
นายกรัฐมนตรี ชวนคนมีรายได้น้อยลงทะเบียนร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำ รบ.หวังยกระดับชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
839183
"มีชัย" ติง สนช.ปรับแก้ พรป.ส.ว.อาจไม่เข้าใจความมุ่งหมายของ กรธ. ที่ต้องการให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมามีส่วนร่วมทางการเมือง - รับแย้ง สนช.ปมขยา...
839178
รองนายกฯวิษณุ บอกอายัดบ้านยิ่งลักษณ์แต่ลูกอยู่ต่อได้ ชี้ช่องส่งทนายยื่นทุเลายึดทรัพย์,ไร้ปัญหากกต.เตรียมของบฯลต.5.8 พันล้าน
839159
"มีชัย" ได้รับร่างกฎหมายลูก สส.-สว. แล้ว รอดูตั้ง กมธ.ร่วม พิจารณาอย่างละเอียด พร้อมเตือน สนช. หากคว่ำต้องรับผิดชอบ