สธ.ตั้งเป้า20ปีป้องกันควบคุมโรคอยู่ระดับสากล
เรื่องเล่าดีๆ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 17:28 น.
807398
กระทรวงสาธารสุข ตั้งเป้าภายในปี 2579 ประชาชนต้องมีสุภาพดี ลดตาย ลดโรค ลดป่วย และต้องมีการป้องกันการควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้อยู่ในระดับสากล

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ พร้อมระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูปและพัฒนาระบบบริการสาธารณะสุขตามนโยบายรัฐบาลและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการรักษา ยกระดับการบริการจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นคลินิกหมอครอบครัว (PCC:Primary Care Cluster) โดยมีโรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุนและเชื่อมโยงการดูแลคลินิกหมอครอบครัวนอกจากตรวจรักษาโรคแล้ว ยังดูแลด้านการป้องกันควบคุมโรคด้านอนามัยพื้นฐานและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การดำเนินงานการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพต้องเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับพื้นที่ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวประชารัฐ โดยมีคลินิกหมอครอบครัวให้บริการและลงพื้นที่ อาทิ ตรวจรักษาโรค คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ แพทย์ทางเลือกทันตกรรม มีทีมเคลื่อนที่เร็วสอบสวนโรค อาหารปลอดภัย ทีมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุในด้านการป้องกันควบคุมโรค ดูแลด้านอนามัยพื้นฐานและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคเรื้อรัง เป็นต้น 

ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคตั้งเป้าให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล (DDC 4.0) ภายในปี 2579 ให้ประชาชนสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค ลดป่วย ลดพิการและลดตาย ตั้งเป้าอีก 20 ปีข้างหน้า ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอรายใหม่ ผู้เสียชีวิตจาก HIV ลดลงร้อยละ 80 เป็นต้นข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838767
ประกันสังคม รู้ใจผู้ประกันตน เปิดให้เปลี่ยน รพ.ได้ถึง 31 มี.ค.61 เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวติดต่อยื่นขอรับสิทธิการรักษา
838323
โรงพยาบาลปัตตานี เพิ่มรอบการฟอกไต รองรับผู้ป่วยไตวายจากโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธ
834800
อธิบดีกรมการแพทย์ห่วงใยประชาชน แนะใส่ใจสุขภาพตนเองในช่วงอากาศหนาว ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ เสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายต่อ...
834681
ขอนแก่นอากาศหนาวต่อเนื่อง นักศึกษาและกลุ่มวัยทำงานต่างหาวิธีสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย