รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี2560
นานาทัศนะ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2560 22:04 น.
806291
นักเขียน ๖ ชาติ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา จีน (ยูนาน) และไทย ผู้สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมร่วมรับโล่รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและมิตรภาพทางวรรณกรรมในภูมิภาค
วันนี้ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและมอลโล่รางวัล วรรณกรรมแม่น้ำโขง หรือ แม่น้ำโขงอวอร์ด (Mekong River Literature Award : MERLA) ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับนักเขียนในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

นางกนกวลี พจนปกรณ์ เปิดเผยว่า รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง หรือ แม่น้ำโขงอวอร์ด (Mekong River Literature Award : MERLA) เป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับคนวรรณกรรมในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง จัดขึ้นโดยกองทุนวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ ๒๕๕๐ โดยความร่วมมือของสมาคมนักเขียนแห่งเวียดนาม มีสมาชิกประกอบด้วย ๖ ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา จีน (ยูนาน) และ ไทย โดยรางวัลดังกล่าวได้ยกย่อง ให้เกียรติ และส่งเสริมความรู้ความสามารถนักเขียน ซึ่งแสดงออกถึงอัตลักษณ์ประจำชาติ ดังนั้นจึงขอร่วมแสดงความยินดี กับ นักเขียนทั้ง ๑๒ ท่าน จาก ๖ ชาติ มีจากเวียดนาม ฮุน คิม ฮวง , ตราน เนือง ลาว คือ ดาลีวัน ศิตพระไช และ แก้วบุนทัน แก้วประกาศิต กัมพูชาคือ เขียว โกศล และ แสง จันเฮง เมียนมาคือ ขิ่น ยู สเว และ ดอร์ มีนต์ มีนต์ คูจีน (ยูนาน) คือ หลิว อวี้หง และ หน่า จาง หยวน


“และขณะเดียวกันก็ยินดีกับความสมัครสมานไมตรีของทั้ง ๖ ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา จีน (ยูนาน) เวียดนาม และ ไทย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสืบสานรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง มาจนถึงบัดนี้ด้วยความตั้งใจ เพื่อหวังให้วรรณกรรมของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน พร้อมกับได้พัฒนางานวรรณกรรมของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์สู่สากล หวังว่าการมาประเทศไทยของทุกท่านในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งความสุขและความปรารถนาดีที่พวกเรามีต่อกันทั้งหมด”

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีกับนักเขียนผู้ได้รับรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ทั้ง ๖ ชาติ โดยขอให้นักเขียนทุกท่านประสบความสุข และมีแรงบันดาลใจอันสำคัญ ในการสืบทอดองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นสมบัติแห่งชาติพันธุ์อันยังยืน ของชนลุ่มน้ำโขงสืบไป และขอให้นักเขียนได้รับประโยชน์สุขและมิตรไมตรีจากการสร้างงานวรรณกรรม พร้อมขอชื่นชม สมาคมนักเขียนจากทุกประเทศ ที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น และสานต่อกันมา ซึ่งหากสิ่งใดที่รัฐบาลจะช่วยส่งเสริมได้ก็ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากกล่าวต้อนรับสมาชิกจากทุกประเทศมาด้วย

นอกจากนี้ พลเอกธนะศักดิ์ ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในจัดงาน และอวยพรให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จราบรื่นตามวัตถุประสงค์ทุกประการ รวมทั้งขออวยพรไปยังผู้มาร่วมงานทุกๆท่าน

จากนั้น พลเอกธนะศักดิ์ได้มอบรางวัล ให้กับผู้ได้รับรางวัล วรรณกรรมแม่น้ำโขง ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่นักเขียน จาก ๖ ประเทศ รวม ๑๒ ท่าน

รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ( Mekong RiVer Literrature Award : Merla) เป็นรางวัล ระดับนานาชาติสำหรับคนววรณกรรมในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยความริเริ่มของสมาคมนักเขียนแห่งเวียดนาม มีสมาชิกแรกเริ่มประกอบด้วยผู้แทนจากสมาคมนักเขียนชาติต่างๆ ได้แก่ เวียดนาม สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา ต่อมาได้มีประเทศเข้าร่วมอีก ๓ ประเทศ คือ เมียนมา สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ( ยูนนาน ) และไทย ๗ ปีให้หลังจากการก่อตั้งรางวัล รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ แห่งความสามัคคี และมิตรภาพทางวรรณกรรมในภูมิภาค รวมไปถึงการเป็นแนวทางของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวัฒนธรรมต่างๆ และยังได้กลายเป็นศูนย์รวมของสมาคมนักเขียนทุกประเทศในลุ่มน้ำโขงแล้ว

ปัจจุบันรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขงได้ยกย่องให้เกียรติและส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเขียนซึ่งแสดงออกถึงอัตลักษณ์ประจำชาติก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักเขียนในภูมิภาคเพื่อมุ่งมั่นส่งเสริมสันติภาพ ความปารถนาดี มิตรภาพ และพัฒนาการทางวัฒนธรรมของภูมิภาคและของมนุษย์โลก โดยยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมเป็นรางวัลสำหรับผลงานทางวรรณกรรมของประเทศสมาชิกที่คู่ควรได้รับการเชิดชู เพื่อให้สาธารณชนของประเทศสมาชิกได้เข้าใจวิถีชีวิตสังคม และวัฒนธรรมของกันและกันมากขึ้น ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี โดยเจ้าภาพจะหมุนเวียนในประเทศสมาชิกประเทศละ ๑ ปี ซึ่งประเทศไทย โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี พ.ศ.๒๕๖๐

สำหรับงานมอบรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ครั้งต่อไป ทางประเทศเวียดนามจะรับเป็นเจ้าภาพ

INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
805552
คณะกรรมการคัดเลือกหนังสื่อที่ส่งเข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๖๐ ได้พิจารณาคัดเลือกหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๗ เล่ม จาก ๕๗ เล่ม ให้ผ่านเข้ารอบแรก ( Long List )
789580
“เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์-วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง” สองนักเขียนไทยคว้า “รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง” -ครั้งแรกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน
735586
แสงฉายในสายลม...ตอน “จารีตนิยมแห่งครอบครัว...ในความหมายอันมืดดำที่เป็นจริงของวันนี้”โดย....สกุล บุณยทัต
721267
แสงฉายในสายลม...ตอน “มนุษย์เราทุกคนจะต้องต่อต้านความชั่วร้าย...ไม่ว่าจะพบเห็น ณ ที่ไหนก็ตาม”โดย....สกุล บุณยทัต