นายกฯยันศก.ไทยดีขึ้นขอเชื่อมั่นรบ.-คสช.ทำงาน
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 20:45 น.
778713
พล.อ.ประยุทธ์ ย้ำ เศรษฐกิจไทยดีขึ้นหวังเติบโตเข้มแข็งยั่งยืน ส่งผลดีต่อรายได้ของ ปชช. ทุกกลุ่ม-ทุกอาชีพ ขอให้เชื่อมั่นรัฐบาล-คสช. ช่วยกันแก้ขัดแย้งเร่งแก้คอร์รัปชั่น พัฒนาประเทศทุกด้าน ลั่นทำให้ดีที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า เป็นที่น่ายินดี ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยของผู้บริโภคในเดือน มีนาคมที่ผ่านมา ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 4 และถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี รวมถึงการส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้คนไทยสามารถจับจ่ายใช้สอยและเดินทางท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เศรษฐกิจไทยจะเจริญเติบโตได้ดี มีความเข้มแข็ง และส่งผลดีต่อรายได้ของประชาชนในทุกกลุ่ม-ทุกอาชีพโดยรัฐบาลจะติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเติบโตนี้ มีต่อไปได้อย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต รัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0” ระยะ 20 ปี ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีแผนการดำเนินการหลักๆ ในการยกระดับประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงโดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม มุ่งให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิต ในอาเซียน และเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก รวมทั้งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยได้จัดเตรียมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมกว่า 180,000 ไร่ไว้รองรับ คาดหวังว่าจะทำให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปี,ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนา SMEs รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้ดิจิตัลเพื่อให้ธุรกิจปรับเข้าสู่ “SMEs ยุค 4.0” และสร้างความสมดุลในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ให้มีความเข้มแข็งจากภายใน สามารถขยายตัวสอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก ในการผลักดันประเทศให้ก้าวเดินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่า ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.- 31 ก.ค.นี้ จะมีการสำรวจสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ โดยจะมีการลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อเก็บข้อมูล รวบรวม เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของผลิตภัณฑ์ จำนวนคนทำงาน ค่าตอบแทนแรงงาน  เป็นต้น 
เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและเป็นใช้เป็นการกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตต่อไป จึงอยากขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน -ถูกต้อง และยืนยันว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จะไม่มีการรั่วไหล ไม่มีการเกี่ยวพันกับข้อกฎหมาย และไม่โยงไปถึงเรื่องภาษีและอื่นๆแน่นอน

นอกจากนี้ นายกฯ ยังแสดงความยินดี ที่ การจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ประจำปี 2017 ของเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDSN) ที่จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย


นายกฯขอปชช.เชื่อมั่นรบ.-คสช.ช่วยกันแก้ขัดแย้ง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่าตนเอง ในฐานะ นายกฯ,หัวหน้า คสช.  หรือรัฐบาล หรือ คสช. จะทำอะไรได้ดีกว่าใคร ได้ดีกว่ารัฐบาลอื่นๆ แต่เป็นเรื่องที่ประชาชน ประเทศชาติในปัจจุบัน อนาคต จะเป็นผู้สรุปและประเมินผล ส่วนตัว อยากจะอธิบายว่า ได้ทำอะไรไปบ้าง เพื่อสร้างพื้นฐานอนาคตที่ยั่งยืน เช่นมีการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น นำเรื่องสำคัญเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความบิดเบือน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม,ปรับปรุงกฎหมาย ทั้งกฎหมายประชาชน กฎหมายการค้าการลงทุน กฎหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ผู้ยากไร้ ยากจน กองทุนยุติธรรม

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่ออีกว่า รัฐบาลจัดทำแผนแม่บทในการบริหารจัดการที่ดิน ขจัดบุกรุกป่า การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ซึ่งปัญหาต่างๆทยอยดีขึ้นตามลำดับ รวมถึงการแก้ปัญหาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น ตลอดจนด้านสาธารณสุข เตรียมการรอง สังคมสูงวัย,การแก้ปัญหาการขนส่งมวลชน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถนน รถไฟฟ้า รถไฟ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และอื่นๆ  เพื่อเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ตลอดจนปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ปัญหา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว มีกรอบการทำงานที่ชัดเจน จึงขอให้ประชาชน เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาล -คสช. ต่อไป โดยจะทำให้ดีที่สุด ซึ่งหากทุกคนมุ่งหวังไปสู่การทำให้ประทศชาติปลอดภัย ประชาชนเรามีความสุข ทุกคนจะต้องช่วยกันทำให้ทุกอย่างที่เป็นความขัดแย้งนั้นกลับไปสู่ความร่วมมือให้ได้มากที่สุด 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
839199
นายกรัฐมนตรี ชวนคนมีรายได้น้อยลงทะเบียนร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำ รบ.หวังยกระดับชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
839183
"มีชัย" ติง สนช.ปรับแก้ พรป.ส.ว.อาจไม่เข้าใจความมุ่งหมายของ กรธ. ที่ต้องการให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมามีส่วนร่วมทางการเมือง - รับแย้ง สนช.ปมขยา...
839178
รองนายกฯวิษณุ บอกอายัดบ้านยิ่งลักษณ์แต่ลูกอยู่ต่อได้ ชี้ช่องส่งทนายยื่นทุเลายึดทรัพย์,ไร้ปัญหากกต.เตรียมของบฯลต.5.8 พันล้าน
839159
"มีชัย" ได้รับร่างกฎหมายลูก สส.-สว. แล้ว รอดูตั้ง กมธ.ร่วม พิจารณาอย่างละเอียด พร้อมเตือน สนช. หากคว่ำต้องรับผิดชอบ