คสช.เด้งกนกทิพย์พ้นรองเลขาสมช.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ข่าวการเมือง วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558 19:17 น.
647677
หัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 โยก "กนกทิพย์ รชตะนันท์" พ้นรองเลขาฯ สมช. นั่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษความมั่นคงพิเศษเฉพาะราย
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2558 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปงานด้านความมั่นคงของชาติ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีคําสั่ง ให้กําหนดตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่ง โดยให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง รับเงินประจําตําแหน่ง 21,000 บาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และให้ นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์ พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 เป็นพิเศษเฉพาะราย โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและหน้าที่อื่นๆ ที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีผู้กํากับการบริหารราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย
INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
839199
นายกรัฐมนตรี ชวนคนมีรายได้น้อยลงทะเบียนร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำ รบ.หวังยกระดับชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
839183
"มีชัย" ติง สนช.ปรับแก้ พรป.ส.ว.อาจไม่เข้าใจความมุ่งหมายของ กรธ. ที่ต้องการให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมามีส่วนร่วมทางการเมือง - รับแย้ง สนช.ปมขยา...
839178
รองนายกฯวิษณุ บอกอายัดบ้านยิ่งลักษณ์แต่ลูกอยู่ต่อได้ ชี้ช่องส่งทนายยื่นทุเลายึดทรัพย์,ไร้ปัญหากกต.เตรียมของบฯลต.5.8 พันล้าน
839159
"มีชัย" ได้รับร่างกฎหมายลูก สส.-สว. แล้ว รอดูตั้ง กมธ.ร่วม พิจารณาอย่างละเอียด พร้อมเตือน สนช. หากคว่ำต้องรับผิดชอบ