ข่าวในพระราชสำนักวันที่ 11 เมษายน 2556
ข่าวราชสำนัก วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2556 21:47 น.
446214
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2556
วันนี้ เวลา 15.49 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงบรรยายวิชา "คลินิคัล ท็อกซิโคโลจิ" (Clinical Toxicology) พระราชทานแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 2
เวลา 17.33 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ วังรื่นฤดี ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
- ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนจากเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและประพฤติดีของแต่ละสถาบัน เฝ้า รับประทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์"
- นายไพโรจน์ วังบอน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นำ นางสาววริศรา ตลอดไธสง และนางสาวกมลนันทน์ ขาวอุบล นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุน "เพชรรัตน" ประจำปีการศึกษา 2555 เฝ้า รับประทานทุนการศึกษาประจำปี ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงก่อตั้งไว้ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
- นางวรรณดี นาคสุขปาน ผุ้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นำ คณะผู้บริหารและผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฝ้า รับประทานประกาศนียบัตร เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
- นายจรัล พรหมวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จังหวัดเชียงใหม่ นำ คณะผู้บริหารและผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฝ้า รับประทานประกาศนียบัตร เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
- นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นำ คณะผู้บริหารและผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฝ้า รับประทานประกาศนียบัตร เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 และนำผู้แทนนักเรียน เฝ้า รับประทานเกียรติบัตรคนดีศรีอยุธยา และเกียรติบัตรนักเรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- นายวินัย สุริยปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นำ คณะผู้บริหารและผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฝ้า รับประทานประกาศนียบัตร เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
- นางเยาวลักษณ์ ไชยมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นำ คณะผู้บริหารและผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฝ้า รับประทานประกาศนียบัตร เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
ในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้าเมรี สวัสดิวัฒน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838804
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทอดพระเนตรแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
837276
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.เชียงใหม่
835375
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1,000 ผืน
832726
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน สคส.ปี 61 อวยพร ประชาชนมีความสุขใช้สติเหตุผล เป็นพลังเข้มแข็งต่อประเทศ