ข่าวในพระราชสำนักวันที่ 6 เมษายน 2556
ข่าวราชสำนัก วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2556 20:30 น.
445220
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันเสาร์ ที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2556

 วันนี้ เวลา 17.18 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า จากนั้น

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จด้วย

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 09.33 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 614 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน 2556

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ อาทิ ศูนย์เคมีนาโนของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีแห่งชาติจีน และสำนักงานบริหารกิจการทางทะเล รวมทั้งศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศนานาชาติสิรินธรนครอู่ฮั่น และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งภาคตะวันออก นครเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ จะทรงเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมและภาษาตะวันตกในมุมมองของนักวิชาการไทยและจีน” ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ตลอดจนทรงเป็นประธานและทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยี แห่งชาติของไทยกับศูนย์เคมีนาโน ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และศูนย์วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีแห่งชาติจีน รวมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งภาคตะวันออก นครเซี่ยงไฮ้

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับแรม เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนภูมิพล เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์ที่นั่งเสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)ที่โปรดให้ไปทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ทั้งนี้ มีราษฎรอาศัยในพื้นที่ จำนวน 281 หลังคาเรือน และมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป กับทันตกรรม ทั้งสิ้น 42 คน ซึ่งโรคที่ตรวจพบมาก คือ โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โอกาสนี้ ทรงซักถามอาการร่วมกับคณะแพทย์และมีพระวินิจฉัยให้ส่งผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลภายในจังหวัด ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ต่อไป เสร็จแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดตาก เฝ้ารับพระราชทานพระดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 21 เมื่อปี 2513 ปัจจุบันมีสมาชิก 2,472 คนข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838804
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทอดพระเนตรแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
837276
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.เชียงใหม่
835375
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1,000 ผืน
832726
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน สคส.ปี 61 อวยพร ประชาชนมีความสุขใช้สติเหตุผล เป็นพลังเข้มแข็งต่อประเทศ