ข่าวในพระราชสำนักวันที่3ตุลาคม2555
ข่าวราชสำนัก วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2555 21:26 น.
408108
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธ ที่ 3 ตุลาคมพุทธศักราช 2555

วันนี้ เวลา 14.47 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตแม้นจะสำเร็จการศึกษาต่างสาขาวิชากัน และประกอบอาชีพการงานที่แตกต่างกัน แต่เชื่อว่าทุกคนย่อมมุ่งหวังความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยกันทั้งสิ้น จึงใคร่จะปรารภกับทุกคน ถึงวิธีการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ เบื้องต้น แต่ละคนต้องรักในงานที่ทำ ด้วยเห็นประโยชน์ของงานที่จะเกิดมีขึ้นทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ความรักความพอใจในงานดังกล่าว จะเป็นปัจจัยหนุนบำบัดให้เกิดผลดีต่อตามมา คือทำให้แต่ละคนมีความอุตสาหะพากเพียร ที่จะทำงานด้วยความเข้มแข็งโดยตลอดต่อเนื่อง ไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากหรืออุปสรรคปัญหา นอกจากนี้ ยังทำให้มีความเอาใจใส่ในงาน จดจ่อแน่วแน่กับงานที่ต้องการปฏิบัติให้สำเร็จ อีกทั้งหมั่นเพ่งพินิจด้วยความละเอียดรอบคอบอยู่เสมอ เพื่อให้เข้าใจงานอย่างลึกซึ้งทุกแง่มุม และสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนคิดเห็นช่องทางที่จะปรับปรุงพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นได้ จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาให้เห็นความสำคัญของความรักความพอใจในงาน แล้วเร่งสร้างเสริมให้เกิดมีขึ้น เพื่อความสำเร็จและความเจริญห้าวหน้าในอาชีพการงานดังที่ทุกคนมุ่งหวัง

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.25 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากโรงพยาบาลศิริราช ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง ไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2555 ในการนี้ ประทับแรม ณ พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 08.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากท่าอากาศยานน่าน ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนและการดำเนินโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงพระดำเนินเข้าภายในอาคารอเนกประสงค์ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมการฝึกอาชีพทอดผ้าไทลื้อ ห้องกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด การสาธิตการเรียน การสอนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 การสาธิตการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋นฯ เป็นโรงเรียนชายขอบที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงชัน ห่างจากจังหวัดน่าน 145 กิโลเมตร ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 131 คน ครู 9 คน โรงเรียนจัดให้มีการสอนเสริมหลังเลิกเรียน ทำให้ผลการเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ จากนั้น ทรงพระดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง เสร็จแล้วจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนและการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน หมู่ที่ 1 ล้านห้วยเลา ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงพระดำเนินไปทรงตัดแถบแพรเปิดอาคารเรียน “คุณสหัส บุญญาวิวัฒน์” ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว 3 ห้องเรียน ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนั้น ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน และทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จ เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาดุก เป็ดเทศ ไก่ หมู ฯลฯ และนำผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวันทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยนำผลผลิตที่เหลือไปจำหน่ายให้แก่ชาวบ้าน และแลกเปลี่ยนผ่านสหกรณ์โรงเรียน ด้านโครงการฝึกอาชีพสอนให้มีการทำไม้กวาด และจักสาน โดยใช้ครูจากท้องถิ่นมาช่วยสอน เพื่อให้เยาวชนมีทักษะด้านวิชาชีพและนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ และมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างบ้านพักครูเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูที่ต้องเดินทางไป-กลับเป็นระยะทางไกล และทรงมีรับสั่งถึงคู่มือการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ทรงจัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนที่มีครูไม่เพียงพอ หรือมีนักเรียนน้อย นำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในวิชาต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม จากนั้น

เวลา 14.07 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก หมู่ที่ 4 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งเดิมเป็นสำนักศาสนา เปิดสอนแผนกธรรม และบาลี ในปี 2550 เปิดสอนให้แก่สามเณรในพื้นที่ ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน 87 รูป ทรงรับเป็นโรงเรียนพระราชดำริ ดำเนินงานพัฒนา 5 โครงการ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดอินเตอร์เน็ต การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยจัดทำโครงการงานวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักผลไม้จากลิ้นจี่ป่าช่วยจัดกลิ่นอับชื้นของจีวรจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาได้เกิดประโยชน์ได้อีก ในด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้สามเณรนักเรียนร่วมพิธีชาตาหลวง งานตานก๋วยสลาก ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งการสวดเบิกตามประเพณีล้านนาที่นิยมสวดในพิธีสำคัญเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย และเสริมความเป็นสิริมงคลในส่วนของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักสวนครัว ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพาะเห็ดนางฟ้า และปลูกพืชสมุนไพร เพื่อให้เห็นความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสนี้ทรงพระดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทอย่างทั่วถึง และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาทำการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ตลอดจนทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องจากครอบครัวยากจน สมควรแก่เวลาจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศย่านแพร่ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838804
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทอดพระเนตรแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
837276
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.เชียงใหม่
835375
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1,000 ผืน
832726
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน สคส.ปี 61 อวยพร ประชาชนมีความสุขใช้สติเหตุผล เป็นพลังเข้มแข็งต่อประเทศ