โปรดเกล้าฯ811ทหาร(1)
ข่าวการเมือง วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 18:02 น.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่องให้นายทหารรับราชการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม

๑.พลเอก ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไปสำนักงานรัฐมนตรี

๒.พันเอก อธิวุฒิ เขียนวิจิตร เป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓.พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

๔.พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๕.พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๖.พลเรือเอก ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๗.พลอากาศเอก วินัย เปล่งวิทยา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๘.พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๙.พลอากาศเอก ดิเรก พรหมประยูร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๑๐.พลเอก พิณภาษณ์ สริวัฒน์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑.พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

๑๒.พลเอก พลางกูร กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

๑๓.พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

๑๔.พลโท ปฏิพนธ์ กุลพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๕.พลอากาศโท สหฉัต ดิตถ์ชยังกูร รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๖.พลโท สำเร็จ ศรีหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๗.พลโท กฤษพงศ์ แก้วจินดา ผู้อำ นวยการสำ นักงานสนับสนุนสำ นักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๘.พลโท วุฒิชัย สิริสัมพันธ์ หัวหน้าสำ นักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๙.พลโท ชัยวัฒน์ สท้อนดี รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๐.พลโท สราวุฒิ ชลออยู่ รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๑.พลโท สิรวุฒิ สุคันธนาค เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๒.พลอากาศโท วิโรจน์ นิสยันต์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๓.พลโท ชาญ โกมลหิรัญ รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา

๒๔.พลโท อภิชาต แสงรุ่งเรือง เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

๒๕.พลโท รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์ รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ

๒๖.พลโท กะสิณ ทองโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

๒๗.พลโท สาธิต สุวรรณประกร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

๒๘.พลโท พรชัย นิพิฏฐ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

๒๙.พลโท สุรพล อุดมชัยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

๓๐.พลโท ชลิต ศรีระเดช ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๑.พลโท เชวงศักดิ์ ทองสลวย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๒.พลโท สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๓.พลโท อุกฤษฏ์ ณรงค์วิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๔.พลโท จุฑาธุช กุญชรานุสสรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๕.พลโท เรืองปัญญา โคปาละสุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๖.พลโท สุรพล ธาตุโลหะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๗.พลโท กิตติ ปทุมมาศ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๘.พลโท วิวัฒน์ ศุภดิษฐ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๙.พลโท จักรี ตันติพงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๐.พลโท วรเทพ ดิษยบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๑.พลโท อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๒.พลโท อนันต์ กาญจนปาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๓.พลโท กิตติพล ภัคโชตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๔.พลโท บุญสืบ คชรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๕.พลโท วิสุทธิ์ เที่ยงตรง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๖.พลโท เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๗.พลเรือโท สุรพงษ์ ชะระอ่ำ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเรือเอก)

๔๘.พลเรือโท ชุมนุม อาจวงษ์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเรือเอก)

๔๙.พลเรือโท โสภณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเรือเอก)

๕๐.พลอากาศโท ธวัช สงวนทรัพย์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลอากาศเอก)

๕๑.พลอากาศโท ไพบูลย์ สิงหามาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลอากาศเอก)

๕๒.พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๕๓.พลโท วิภาต วิภาตะศิลปิน รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็นผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๕๔.พลโท เดชา เหมกระศรี ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๕๕.พลโท คณิศ ทศวัฒน์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๕๖.พลโท ยุทธชัย พันธุ์งาม เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมเป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๕๗.พลโท จิระ โกมุทพงศ์ หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร เป็น รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ

๕๘.พลโท ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๕๙.พลโท พัชราวุธ วงษ์เพชร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๖๐.พลโท สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้ากรมการเงินกลาโหม

๖๑.พลโท อภิกิตต์ ศรีกังวาล หัว ห น้า น าย ท ห า ร ฝ่าย เ ส น า ธิกา รป ร ะ จำรองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

๖๒.พลตรี ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๓.พลตรี กุลิส วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๔.พลตรี วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๕.พลเรือตรี จรูญ จาตุรพงศ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่๒เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๖.พลอากาศตรี ปราบพล ประสพศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๗.พลอากาศตรี ชูธัช แย้มมณฑา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖๘.พลตรี พรรณนพ ศักดิ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๙.พลตรี ปรพล อนุศรี รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๐.พลตรี ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๑.พลตรี ธีระพงศ์ อุไรเลิศ รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายบริหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๒.พลตรี ศุขเกษม องคะศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๓.พลตรี หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมเป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๔.พลตรี จิรศักดิ์ บุตรเนียร รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๕.พลเรือตรี ปราโมทย์ สังฆคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๖.พลตรี ปริญญา ทวีชัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๗.พลตรี สุวโรจน์ ทิพย์มงคล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๘.พลตรี เด่นดวง ทิมวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็นหัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๗๙.พลตรี นครินทร์ นาคอาทิตย์ หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรองสำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๘๐.พลตรี พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองเจ้ากรมเสมียนตรา

๘๑.พลตรี ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

๘๒.พลตรี สถาพร เกียรติภิญโญ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง เป็นหัวหน้าสำนักตุลาการทหาร

๘๓.พลตรี ภาณุวัฒน์ ศาตะมาน รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๘๔.พลตรี ประพันธ์ พุทธานุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็นเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

๘๕.พลอากาศตรี วีระศักดิ์ สิตานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศเป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

๘๖.พลตรี กิติกร ธรรมนิยาย รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๘๗.พลตรี ธิชาวุฒิ สาตราพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๘๘.พลตรี ชลิต วสยางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๘๙.พลตรี วิโรจน์ กัณหะกาญจนะ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)

๙๐.พลอากาศตรี เอกราช ช่วงอรุณ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)

๙๑.พลตรี ชำนาญ สุวรรณฉวี ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๙๒.พลตรี สัญชัย จูมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๙๓.พลตรี พีรสันต์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๙๔.พลตรี พีระพงษ์ ลบเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๙๕.พลเรือตรี ทศพร กาญจนวิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเรือโท)

๙๖.พลตรี ยุทธนา กล้าการยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๙๗.พลตรี จรัญ พันธุนนท์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๙๘.พลตรี ชินเสณ ทองโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๙๙.พลตรี ปี โสภัณณา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๐.พลตรี พิชาติ เขม้นจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๑.พลตรี ณรงค์ศักดิ์ ไกรกุลพงษ์ รองผู้บัญชาการศูนย์อำ นวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๒.พลตรี อนุวัฒน์ จักร์แสน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๓.พลตรี พิทยา สิงหโกวินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๔.พลตรี สุรินทร์ จันทร์เหยี่ยว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๕.พลตรี วีระศักดิ์ ล้อมวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๖.พลตรี ดิสกุล สงวนตระกูล ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)

๑๐๗.พลตรี ธนา รำพึงกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๘.พลเรือตรี ทวีศักดิ์ มั่นชวนนท์ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเรือโท)

๑๐๙.พลเรือตรี กวีวัธน์ งามโพธิ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเรือโท)

๑๑๐.พลอากาศตรี ชนนนาถ เทพลิบ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลอากาศโท)

๑๑๑.พลอากาศตรี ชวินทร์ วงศ์ทองสงวน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลอากาศโท)

๑๑๒.พลตรี พลภัทร เรืองสอน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๑๓.พลอากาศตรี องศ์ สินธนัง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลอากาศโท)

๑๑๔.พลอากาศตรี สุวิทย์ จุลละศร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลอากาศโท)

๑๑๕.พลตรี รวิโรจน์ ปุญญปาล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๖.พลตรี รุจ กสิวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๗.พลตรี เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๘.พลตรี ชัยวิน ผูกพันธุ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๙.พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๐.พลตรี ปิยะ ครุธเวโช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๑๒๑.พลอากาศตรี ภานุพงศ์ เสยยงคะ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๑๒๒.พลเรือตรี ศิริชัย เทียนศิริ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๑๒๓.พลตรี นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ผู้อำ นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๔. พลตรี เสรี วงศ์ประจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๕. พลตรี สวัสดิ์ ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพลกรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
๑๒๖. พลตรี เนรมิตร มณีนุตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตราเป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
๑๒๗. พลตรี สุรศักย์ วัยคุณา หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
๑๒๘. พลตรี ศักดา ไชยมงคล ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพเป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง
๑๒๙. พลตรี อาวุธ แสงตะวัน ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๐. พลตรี พฤษภะ สุวรรณทัต ผู้อำ นวยการสำ นักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๑. พลตรี นภนต์ สร้างสมวงษ์ เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๒. พลตรี ผณิศวร จันทวรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
๑๓๓. พลตรี บรรเจิด เทียนทองดี ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๑๓๔. พลตรี นิติพัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๕. พลตรี ศุภจิตร ศุภมานพ ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๖. พลตรี อรรถพงศ์ ศิริวรรณ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๗. พลตรี มณฑล ปราการสมุทร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๘. พลตรี สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๙. พลตรี อัครพล ประทุมโทน หัวหน้าศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจำการเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๐. พลอากาศตรี ฐิต มะม่วงแก้ว เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๑. พลอากาศตรี เดชิศร์ เจริญวงศ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๒. พลตรี ฐิติวัจน์ กำลังเอก นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๓. พลตรี สุเมธ พรหมตรุษ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๔. พลตรี ไพศาล พันธุ์ภาไพ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๕. พลตรีหญิง เอี่ยมทิพย์ สิมารักษ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๖. พันเอก สิทธิพล นิ่มนวล เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๗. นาวาเอก วสันต์ บุญเนือง เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๘. นาวาอากาศเอก พรต ลีรพันธุ์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๙. นาวาอากาศเอก นเรศว์ สังข์วรรณะ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๕๐. พันเอก กิตติศักดิ์ บุญสุข เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๕๑. พันเอก ปัญจะ ธรรมศรี เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๕๒. พันเอก เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๓. พันเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๔. พันเอก สิทธิพร ศรีสุขโข เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๕. พันเอก อนุตร ธรศรี เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๖. พันเอก ชัยยุทธ บุญมีพรพิทักษ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๗. พันเอก พิชาพร ธนะภูมิ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๘. พันเอก ภาณุ โรจนวสุ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๙. พันเอก เกริกเกียรติ กิตติขจร เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๐. พันเอก อนิรุจน์ มัสโอดี เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๑. พันเอก สิทธิกร จุลเสน เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๒. พันเอกหญิง ทัดทอง เจริญพร เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๓. พันเอก อัคคเดช สุวรรณภูมิ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๔. พันเอก เรืองสิทธิ์ วิทยาภัค เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๕. พันเอก ชวลิต สาลีติ๊ด เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๖. พันเอก สมาน ตันวิยะ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๗. พันเอก เกษม จิโนมูล เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๘. พันเอก ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๙. พันเอก สุทัศน์ ศรีหิรัญ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๐. พันเอก นรเศรษฐ ขรรทมาศ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๑. พันเอก เกรียงไกร พราหมณีย์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๒. พันเอก พิทักษ์ วีรุตมเสน เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๓. นาวาอากาศเอก ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๔. นาวาอากาศเอก จรินทร์ ศิริสวัสดิ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัด
กระทรวงกลาโหม
๑๗๕. พันเอก พิชัย เข็มทอง เป็น นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ
ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม (อัตราพลตรี)
๑๗๖. พันเอก ทศพร หอมเจริญ เป็น นายทหารประสานภารกิจทางทหาร
กับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๗๗. พันเอก อภิชาติ อุ่นอ่อน เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนัก
นโยบายและแผนกลาโหม
๑๗๘. พันเอก โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการ
กำลังพล กรมเสมียนตรา
๑๗๙. พันเอก สุรศักดิ์ ทิมมาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา
๑๘๐. พันเอก นาวิน สุมะโน เป็น หัวหน้าศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจำการ
กรมเสมียนตรา
๑๘๑. นาวาเอก ปรีชาญ จามเจริญ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร
๑๘๒. นาวาเอก กฤษฎา เจริญพานิช เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ
๑๘๓. พันเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ เป็น หัวหน้าอัยการทหาร
๑๘๔. พันเอก สมนึก เอนกวัฒน์ เป็น เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๘๕. พันเอก จักรกริช จันเทร์มะ เป็น เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๘๖. พันเอก ชาติชาย แจ้งศรี เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
๑๘๗. พันเอก ณรัตน์ ศรีรัตน์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๑๘๘. พันเอก ณัฎฐ์วรัชญ์ บุญเครือชู เป็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๑๘๙. พันเอก สุทธิศักดิ์ สลักคำ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๑๙๐. พันเอก กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง เป็น ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงาน
สนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๑. พันเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๒. พันเอก พิษณุวัฒน์ วงษ์เพชร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๓. พันเอก วิรัช ตระการวิจิตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๔. พันเอก สุวิทย์ จิรชนานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๕. พันเอก สุรเดช จารุจินดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๖. พันเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๗. พันเอก ประกอบ ศรีพรมมา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๘. พันเอก ภิภพ จิตต์แจ้งกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๙. พันเอก อังกูร ทองประดับ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๐. พันเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๑. พันเอกหญิง สาวิณี ฉันทศาตร์โกศล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๒. นาวาอากาศเอก ชาญยุทธ บุญญานุสนธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๓. นาวาอากาศเอก สัญชัย จิตตาภรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๔. นาวาอากาศเอก ชลิต มังคโลดม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๕. นาวาอากาศเอก สัณฑ์ ลาภานันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๖. นาวาอากาศเอก เอกสรรค ค้อคงคา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๗. นาวาอากาศเอก วรวิทย์ ขุนคงมี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๘. นาวาอากาศเอก สมพร บุญเกิด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๙. นาวาเอกหญิง อารียา เบี้ยวไข่มุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๑๐. นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิการ์ กออนันตกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


กองบัญชาการกองทัพไทย

๒๑๑. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๒. พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นเสนาธิการทหาร
๒๑๓. พลเอก ประวุฒิ ชาญวิทย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๒๑๔. พลเรือเอก นภดล โชคระดา ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น รองเสนาธิการทหาร
๒๑๕. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๑๖. พลอากาศโท ธัชชัย ถนัดใช้ปืน รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหาร
๒๑๗. พลโท ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ผู้อำ นวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๑๘. พลโท สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๙. พลอากาศโท กฤษณะ นิ่มวัฒนา ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกำลังพล เป็นที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลอากาศเอก)
๒๒๐. พลโท มารุต ปัชโชตะสิงห์ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๑. พลโท เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๒. พลโท ชัยรัฐ ยิ่งยง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๓. พลโท วีรศักดิ์ มณีอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๔. พลโท ปริญญา แต่แดงเพชร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๕. พลโท กิจพันธ์ ธัญชวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๖. พลโท วิเชียร มัญญะหงษ์ ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๗. พลโท องอาจ รัตนวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๘. พลโท โสภณ ก้อนแก้ว จเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๙. พลอากาศโท ณรงค์ชัย พันธุ์พิริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลอากาศเอก)
๒๓๐. พลโท ชาตรี ช่างเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๓๑. พลโท ธวัชชัย บุญศรี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นจเรทหาร
๒๓๒. พลโท สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๓๓. พลโท ศุภชัย ภิรมย์ภักดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๓๔. พลโท วิทวัส บุญยสัมพันธุ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๓๕. พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร
๒๓๖. พลตรี พงศกร รอดชมภู ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๓๗. พลตรี สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
๒๓๘. พลอากาศตรี วันชัย ศิริสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๓๙. พลอากาศตรี ถาวร มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๔๐. พลตรี สีหนาท วงศาโรจน์ รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๑. พลตรี ปานศิริ มีผล ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๒๔๒. พลตรี ชัชวาลย์ จรูญรัชฎ์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๓. พลตรี สมบูรณ์ แก้วอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๔. พลตรี สานิต เทพวัลย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๕. พลตรี อุทัย ปานเสน่ห์ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
๒๔๖. พลตรี นุโรจน์ รอดโพธิ์ทอง รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๔๗. พลตรี ณัศพล กันตะปีติ เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๘. พลตรี วินัย เสมสวัสดิ์ รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๙. พลตรี หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๕๐. พลตรี สุรจิตต์ วิจารณ์ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๕๑. พลตรี ขจรพล ทองอารีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๕๒. พลตรี ลูกเพ็ชร์ เสียงก้อง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๒๕๓. พลตรี ภูวดนย์ เชี่ยวเวช ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๕๔. พลอากาศตรี ฤกษ์ชัย ชีพสุมล ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลอากาศโท)
๒๕๕. พลอากาศตรี ณัฐวัฒน์ ศิริมณีกรานต์ รองจเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลอากาศโท)
๒๕๖. พลตรี พงศธร ฉายกำเหนิด รองเ จ้ากร มกิจก ารชา ยแดน ท หาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๕๗. พลตรี กฤษดา นรภูมิพิภัชน์ รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๕๘. พลเรือตรี ชนินทร์ แสงเฟื่อง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๕๙. พลเรือตรี ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร
๒๖๐. พลตรี บุญชู เกิดโชค รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๖๑. พลเรือตรี พัลลภ ทองระอา ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร
๒๖๒. พลตรี วสุ เฟื่องสำรวจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร
๒๖๓. พลตรี วสันต์ สุริยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร
๒๖๔. พลตรีหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๖๕. พลตรี ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๖๖. พลเรือตรี ภวัต วิชัยดิษฐ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๖๗. พลเรือตรี ชัยสินธุ์ ญาดี ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๖๘. พลเรือตรี ประจักษ์ สันทัดเลขา รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๖๙. พลตรี วินัย ยวดยิ่ง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ
เสนาธิการทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
๒๗๐. พลตรี นิวัติ สุบงกฎ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๗๑. พลตรี สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำ นวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๗๒. พลตรี ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหาร เป็น เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๗๓. พลตรี สุรชาติ เหลือพร้อม ผู้อำ นวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงกรมกิจการชายแดนทหาร เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
๒๗๔. พลตรี รัตนชัย สุวรรณเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นรองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
๒๗๕. พลตรี สมชาย ปั้นทอง รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๗๖. พลอากาศตรีหญิง ศิริภร หิตะศิริ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๗๗. พลตรี อติการ บุษยะบุตร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
๒๗๘. พลตรี ก้องเกียรติ พลขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๗๙. พลตรี ชาติชาย พลสวัสดิ์ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๘๐. พลตรี ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๘๑. พลเรือตรี อาณา จรัณยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๘๒. พลอากาศตรี บัณฑิต แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๘๓. พลตรี นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๘๔. พลตรี กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นรองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๘๕. พันเอก ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๘๖. นาวาอากาศเอก ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
๒๘๗. นาวาเอก ปรีชา พงศ์สุวรรณ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
๒๘๘. นาวาเอก อรัญ นำผล เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร
๒๘๙. นาวาอากาศเอก กอบชัย คงปรีชา เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
๒๙๐. พันเอก สุทัศน์ จิตต์โสภา เป็น ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสารกรมการสื่อสารทหาร
๒๙๑. พันเอก นครา สุขประเสริฐ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๙๒. พันเอก วิทยา วชิรกุล เป็น ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหาร
๒๙๓. พันเอก ฉัตรรัตน์ สุขเกษตร เป็น รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๙๔. พันเอก โกศล เนียมถนอม เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
๒๙๕. พันเอก ณัฏฐสกล พงษ์ศักดิ์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมการสื่อสารทหาร
๒๙๖. พันเอก ปรีชา เทียมฉัตร์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๙๗. พันเอก ทศพร ศิลปาจารย์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหารกรมการสื่อสารทหาร
๒๙๘. พันเอก จุมพล เฉลยถ้อย เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๙๙. พันเอก ภาณุศิลป์ กลั่นเสนาะ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๓๐๐. พันเอก พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงกรมกิจการชายแดนทหาร
๓๐๑. พันเอก ชัยชนะ นาคเกิด เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
๓๐๒. พันเอก ยอดพล เบี้ยวไข่มุข เป็น รองจเรทหาร
๓๐๓. พันเอก เถกิงเดช คุ้มประยูร เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๐๔. พันเอก ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๐๕. พันเอก อนุกร เดชะปัญญา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๐๖. พันเอก พรธเนศร์ สุนทรเกส เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๐๗. พันเอก สุพัฒน์ ภูตินาถ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๐๘. พันเอก อนุชา รักเรือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๐๙. พันเอก ธรรมนูญ ทรัพย์สำรวม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๐. พันเอก วิริยะ มานะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๑. พันเอก กฤศมน นาคสุวรรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๒. พันเอก ฉัตรพงศ์ พรหมพันธกรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๓. พันเอก กสิณกฤษฏิ์ พงษ์เขียว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๔. พันเอก ภัทรกฤต สำอางศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๕. พันเอก ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๖. พันเอก บุญรัตน์ ภัทรากุลพิเชฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๗. นาวาอากาศเอก ณธน สิตภาหุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๘. นาวาเอกหญิง อรสา ดุรงค์เดช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๙. นาวาเอกหญิง อมรพรรณ แก้ววาตะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก

๓๒๐. พลเอก ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

๓๒๑. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
๓๒๒. พลโท จิระเดช โมกขะสมิต รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
๓๒๓. พลโท อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น เสนาธิการทหารบก
๓๒๔. พลโท สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
๓๒๕. พลโท ยอดยุทธ บุญญาธิการ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
๓๒๖. พลโท ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๒๗. พลโท วิลาศ อรุณศรี ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๒๘. พลโท จิรเดช สิทธิประณีต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๒๙. พลโท อุทิศ สุนทร แม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลเอก)
๓๓๐. พลโท วิบูลย์พงศ์ กลั่นเสนาะ แม่ทัพน้อยที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลเอก)
๓๓๑. พลโท โฆษิต สมุทรผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๓๒. พลโท องอาจ พงษ์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๓๓. พลโท เติมศักดิ์ อาภรณ์เอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๓๔. พลโท ธีระ ไกรพานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๓๕. พลโท อักษรา เกิดผล ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ เป็นรองเสนาธิการทหารบก
๓๓๖. พลโท ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง เป็นรองเสนาธิการทหารบก
๓๓๗. พลโท ณัฐชัย ใบเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก
๓๓๘. พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน
๓๓๙. พลโท ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าเป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๓๔๐. พลโท ชนะพล แก้ววาตะ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๔๑. พลโท โรจน์รวี รัศมีแพทย์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๔๒. พลโท เกรียงไกร บุรินทร์วัฒนา ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๔๓. พลโท จิตตสักก์ เจริญสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๔๔. พลตรี สุชาติ หนองบัว เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล
๓๔๕. พลตรี สินธุ์ชัย สมานทรัพย์ เจ้ากรมข่าวทหารบก เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว
๓๔๖. พลตรี ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
๓๔๗. พลตรี วลิต โรจนภักดี รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง
๓๔๘. พลตรี ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๑
๓๔๙. พลตรี สถิต แจ่มจำรัส รองแม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๑
๓๕๐. พลตรี สุรนาท สุวรรณนาคร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๒
๓๕๑. พลตรี ปรีชา จันทร์โอชา รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๓ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
839199
นายกรัฐมนตรี ชวนคนมีรายได้น้อยลงทะเบียนร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำ รบ.หวังยกระดับชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
839183
"มีชัย" ติง สนช.ปรับแก้ พรป.ส.ว.อาจไม่เข้าใจความมุ่งหมายของ กรธ. ที่ต้องการให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมามีส่วนร่วมทางการเมือง - รับแย้ง สนช.ปมขยา...
839178
รองนายกฯวิษณุ บอกอายัดบ้านยิ่งลักษณ์แต่ลูกอยู่ต่อได้ ชี้ช่องส่งทนายยื่นทุเลายึดทรัพย์,ไร้ปัญหากกต.เตรียมของบฯลต.5.8 พันล้าน
839159
"มีชัย" ได้รับร่างกฎหมายลูก สส.-สว. แล้ว รอดูตั้ง กมธ.ร่วม พิจารณาอย่างละเอียด พร้อมเตือน สนช. หากคว่ำต้องรับผิดชอบ