ข่าวในพระราชสำนักวันที่16กรกฎาคม2555
ข่าวราชสำนัก วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2555 20:16 น.
391883
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2555
เวลา 15.03 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก ทรงนำคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ในงานกาชาด ประจำปี 2554 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เวลา 15.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำพระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระครูวิรัตธรรมโชติ รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา เจ้าอาวาสวัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และคณะ เฝ้าถวาย และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศลเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานออกร้านการกุศลจำหน่ายสินค้าไทยและฝรั่งเศส เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2553 ถึง 2555 พร้อมคณะสมาคมศิษย์เก่าฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล "เพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ" โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำนายยาซูฮิโกะ คอนโดะ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ ไทยแลนด์ จำกัด มหาชน และคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย

คุณจันทนี ธนรักษ์ รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ นำคณะกรรมการศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสิงห์แดง รุ่น 21 ประจำปี 2554 เพื่อสมทบ "กองทุนสิงห์แดง 21/มูลนิธิอานันทมหิดล"

คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาพิเศษและเด็กด้อยโอกาส นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2555

- คณะกรรมการ ครู และนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2555

นายวินัย สุทธิพงษ์ฉวีกุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม นำคณะสมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม มูลนิธิรุจิรวงศ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมรมครูเก่าสุทธิวราราม และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ในช่วงปีพุทธศักราช 2553 ถึง 2554 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสมทบทุน "ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ"

ไลออนสุภกิจ กิจสุภี ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ 2 ปีบริหาร 2554 ถึง 2555 นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ ภาค 310 เอ 2 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

- คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สุวรรณภูมิ กรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องฟอกอากาศ - กำจัดไรฝุ่น พลังน้ำ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

นายสุชาติ เตชจักรเสมา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อใช้ในการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน พระราชทานโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด มหาชน นำคณะผู้จัดงานโครงการประกวดสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน "ไทยแลนด์ โก กรีน" (Thailand Go Green) ประจำปี 2554 จากบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด มหาชน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ทีมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี ซึ่งชนะการประกวดโครงการดังกล่าว ประเภทรางวัลเผยแพร่นวัตกรรมพลังงานแสงแดดสู่ชุมชนยอดเยี่ยม และรางวัลผู้นำเสนอให้ความรู้ยอดเยี่ยม "น้องซันนี่บางจาก" ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

นายธนัญ โสรัจจ์ ประธานบริหาร บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษาในรายการ "เวทีคนเก่ง เดอะ แชมเปี้ยน" ประจำปี 2554 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นดีวีดีรายการ "เวทีคนเก่ง เดอะ แชมเปี้ยน"

นายขจร เจียรวนนท์ ผู้อำนวยการบริหารด้านกิจการองค์กร บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ป่าชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประเภทป่าไม้ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวดฯดังกล่าว และในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวดฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838804
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทอดพระเนตรแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
837276
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.เชียงใหม่
835375
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1,000 ผืน
832726
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน สคส.ปี 61 อวยพร ประชาชนมีความสุขใช้สติเหตุผล เป็นพลังเข้มแข็งต่อประเทศ