กรมสมเด็จพระเทพฯตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของโรงเรียนในเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้เวลา 10 นาฬิกา 47 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนสองแคววิทยาคม บ้านดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีนักเรียนทั้งหมด 558 คน โรงเรียนมีโครงการนักเรียนพักนอน แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 308 คน เป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ ม้ง ลั้วะ

ทั้งนี้ทรงรับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เมื่อปี 2560 ผ่านโครงการนวัตกรรมแหล่งการเรียนรู้ดอยหล่อโมเดล ที่พัฒนาระบบขับเคลื่อน ทั้งด้านสุขภาพอนามัย การงานอาชีพ การอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และยังขยายผลสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

นักเรียนยังเพิ่มขีดความสามารถ เข้าแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพได้รับรางวัลในระดับต่างๆ อาทิ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันกิจกรรมทักษะอาชีพงานธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินระดับอาเซียน ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ทั้งนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับนักเรียน 2 คน ไว้ในพระราชานุเคราะห์

โรงเรียนมีศูนย์บริการถ่ายทอดความรู้ เช่น ศูนย์เรียนรู้ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ศูนย์เรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแคนตาลูป ที่ทดลองแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในต้นกล้า ปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และแจกจ่ายพันธุ์ต้นกล้า ให้แก่เกษตร และชุมชนได้เป็นผลสำเร็จ รวมทั้งมีศูนย์การเรียนรู้การเพาะปลาดุกแบบครบวงจร ทำให้โรงเรียน และชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างใกล้ชิด ดังพระราชประสงค์

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสำนักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ ให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง

จากนั้น เวลา 13 นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนสันติสุข ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ ซึ่งเป็นโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีนักเรียน 310 คน และเป็นโรงเรียนพักนอนแก่นักเรียนบ้านไกล ส่วนใหญ่เป็นม้ง ปกาเกอะญอ ไทใหญ่ และลีซอ โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ตามฐาน กพด.ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้วยกิจกรรมหุ่นสวยสมส่วน เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยดูแลร่างกายที่เหมาะสม เป็นการแก้ปัญหานักเรียนที่น้ำหนัก และส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และคุณธรรม จริยธรรม สร้างกระบวนการให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น ด้านทักษะอาชีพ มีกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ปลานิล ปลูกผักสวนครัว นำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารนักเรียนพักนอน ส่วนด้านวิชาการได้จัดกิจกรรม ”แนวปฏิบัติที่ดี” 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้ผลการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 สูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทำให้อ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนรู้จักชนิด และโครงสร้างของพันธุ์ไม้ ด้วยกิจกรรมการอัดตัวอย่างพรรณไม้ เช่น ต้นพวง เต็ง และรัง ไม้ประจำท้องถิ่น ส่วนกิจกรรมสหกรณ์ ให้นักเรียนมีความรู้เรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน รู้หลักสหกรณ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อครู นักเรียน และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้รับพระราชทานโครงการตามพระราชดำริ ทำให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับความช่วยเหลือ มีความรู้ มีอาชีพ และเป็นคนดีของสังคมและประเทศ

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ทอดพระเนตรการแสดงละครพื้นบ้านล้านนา เรื่อง เจ้าหญิงแสนหวี บทประพันธ์ของ พลตรีหลวงวิจิตร วาทการ เป็นละครอิงประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวกล่าวถึง ความรักและความขัดแย้งระหว่างสองรัฐ ที่เคยรักใคร่กลมเกลียวกัน เมื่อมีความขัดแย้งจึงลงเอยด้วยความโศกเศร้า ซึ่งโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ เป็นเครื่องเตือนใจ และปลุกจิตสำนึกของความรักชาติ หลังทอดพระเนตรการแสดงแล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงดนตรีไทย ร่วมกับวงดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close