ในหลวง-พระราชินี ถวายผ้าพระกฐินประจำปี 2563 ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 48 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังอุโบสถวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 โดยมีราษฎรมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เป็นจำนวนมาก

วัดหนองป่าพง เป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐาน เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติบำเพ็ญสมณธรรมของพระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต หรือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระธุดงค์กรรมฐาน ซึ่งพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2497 เพื่อเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติ ฝึกฝน อบรมพระภิกษุ-สามเณรผู้มุ่งสู่ความพ้นทุกข์ให้เป็นผู้มักน้อย สันโดษ เสียสละ พากเพียร เพื่อมรรคผลนิพพาน และนำพาไปสู่การเป็นสมณะที่งดงาม ด้วยการรักษาวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ส่งผลให้เป็นที่เลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น ร่วมสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ในช่วงแรกก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมาพัฒนาเป็นวัด ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการอบรมสั่งสอน ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จนเกิดแรงศรัทธาขยายสาขาไปทั่วประเทศและทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 361 สาขา โดยเน้นความเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่ฟุ่มเฟือยหรือสะสม คงความเป็นพุทธ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน อย่างแท้จริง ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา 36 รูป สามเณร 1 รูป โอกาสนี้ ทรงสนทนาธรรมกับพระราชภาวนาวิกรม  เลี่ยม ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงด้วย

จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร ที่อยู่ในบริเวณวัด ในการนี้ ทรงเยี่ยม และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมาก ต่างปลื้มปีติที่มีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท อย่างใกล้ชิด สำหรับพระเจดีย์พระโพธิญาณเถรนี้ พระสงฆ์ศิษยานุศิษย์ของพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท จากทั่วโลก รวม 500 รูป เจริญชัยมงคลคาถา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือน และพระอัฐิธาตุพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 5 รูป สำหรับบริเวณที่สร้างเจดีย์ฯ เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท หลังมรณภาพเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2535

ข่าวน่าสนใจ

Close