เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ใน จ.กาญจนบุรี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้พระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 16 นาที นาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี รวม 20 แห่ง ด้วยทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตการศึกษาและสุขภาพอนามัยของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
โอกาสนี้ พระราชทานเงินจากโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี แก่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพื่อสมทบทุนก่อสร้างหอพักนักเรียนประจำพักนอนสำหรับให้นักเรียนที่บ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีที่พักนอนโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลไล่โว่
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะชีวิต มีกิจกรรมสอนทำใยแมงมุม เป็นการช่วยฝึกสติและสมาธิให้นักเรียน, ทักษะวิชาชีพ จัดกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์สู่อาชีพ โดยนำกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะมาบูรณาการต่อยอดผ่านการออกแบบผลงาน อาทิ การเพ้นลายหน้ากากเพื่อเพิ่มมูลค่า, การออกแบบชุด ส่วนทักษะวิชาการ จัดกิจกรรมสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นและหุ่นยนต์ถังขยะจากโครงการ STEM และ Coding ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
ในการนี้ ทรงร่วมประชุมเรื่อง”หลักสูตรทวิศึกษา” ซึ่งเป็นหลักสูตรการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนในสถานศึกษาสายสามัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริเวณใกล้เคียงได้เข้าสู่ระบบการอาชีวศึกษาอันเป็นการปูพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการมีงานทำให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้เริ่มจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เข้ามาจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิชาการบัญชี และวิชาช่างก่อสร้าง มีนักเรียนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 52 คน
ทั้งนี้ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสังขละบุรี เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีนักเรียน1,670 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 90 คน

ข่าวน่าสนใจ

Close