กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ จ.อุบลราชธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลราชธานี 

วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านโหง่นขาม หมู่ 4 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 57 คน ครูและบุคลากร รวม 8 คน เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษอยู่ในท้องที่ทุรกันดารมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี และเข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2536 ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัยและการศึกษาดีขึ้นตามลำดับ

โดยปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยเอ็นทีและโอเน็ต เพิ่มสูงขึ้นทุกรายวิชาในระดับโรงเรียน และโรงเรียนได้สอนเสริมทุกวันหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนที่ผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ โรงเรียนมีน้ำบาดาลใช้เพียงพอตลอดทั้งปี และสามารถส่งน้ำบริการคนในชุมชน 123 ครัวเรือน โดยใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แต่คุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการบริโภค โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเล่านิทานในห้องสมุด , การเรียนคอมพิวเตอร์ , การแสดงเต้นประกอบเพลงชุด “ฉันคือเมฆ” ของนักเรียนชั้นอนุบาล เพื่อพัฒนาทักษะร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา , สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทำการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน โดยมีการประกอบอาหารเสริมนม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับนักเรียน

ส่วนกิจกรรมฝึกอาชีพ สอนให้นักเรียนเพาะเห็ดฟางในขอนไม้ เพาะถั่วงอก และปั้นอิฐประสาน โดยวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ได้สนับสนุนเครื่องตีดิน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมปั้นอิฐประสาน และสนับสนุนงานต่อเติมและซ่อมแซมอาคารที่ทรุดโทรม ปัจจุบันมีนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ กำลังศึกษาอยู่ 7 คน มีนักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 33 คน หนึ่งในนั้นกลับมาพัฒนาบ้านเกิด โดยรับราชการครูสอนที่โรงเรียนบ้านโหง่นขามในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล และสหกรณ์ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ที่ออกหน่วยให้บริการประชาชน และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ข่าวน่าสนใจ

Close