กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ เฝ้า และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 32 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางทัศนีย์ เครือทราย ประธานคณะกรรมการโครงการ”คณะสงฆ์ช่วยวัดสงเคราะห์พระ ช่วยโรงเรียนสงเคราะห์นักเรียน ประจำปี 2563″ นำพระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) และรักษาการเจ้าอาวาส วัดโพนงาม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้า พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้จัดทำโครงการฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายเงิน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำ คณะผู้แทนกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน งานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นำ คณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 และเงินร่วมสมทบรายได้ในส่วนของค่าใช้จ่ายการติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวในงานกาชาด เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร ประธานกรรมการมูลนิธิ เพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นางวัชราภรณ์ เวชกุล ประธานกรรมการบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย นำ คณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด และอาสากาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากพฤกษากาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นางชัชฎาวัลย์ รื่นวงษา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย

หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ ครอบครัวของนายปุ่น และนางผิว มานุ่ม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ( และโรคระบาดต่างๆ )และสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ นำ คณะผู้บริหารสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการปลูกและปรับปรุงบำรุงดิน ณ วังสระปทุม

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ นำ ผู้บริหารและนักเรียนจากสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ “ดีเด่น” และ “ดี” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้ 1. คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 2. คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประธานแม่บ้านมหาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 3. คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสนี้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

จากนั้น เวลา 16 นาฬิกา 2 นาที เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ในโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช นำ พระภิกษุ และผู้แทนโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก สมควรได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ปีพุทธศักราช 2562 และผู้แทนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนแกนนำเครือข่ายโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท รับการถวาย และรับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close