องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จ.กาญจนบุรี

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ร่วมหารือเร่งรัดแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมรับฟังสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน รวมถึงผลการดำเนินงานการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 14 โครงการ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มี 4 โครงการ โดยเฉพาะโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความความจุ 5.65 ล้านลูกบาศก์เมตร กำหนดแล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรของราษฎร โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 3 พันไร่

ช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะ ไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี 2533 เป็นเขื่อนดิน ขนาดความจุ 23.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ำ ความยาวรวม 27.927 กิโลเมตร เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก รวมถึงใช้ในการอุปโภค บริโภคของราษฎร ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีพื้นที่รับประโยชน์ 7,500 ไร่ พร้อมกันนี้ได้ไปพูดคุยกับราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close