องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จ.ยโสธรและจ.มหาสารคาม

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดมหาสารคาม

วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาการเรียนการสอน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน อาทิ งานตัวอย่างประกอบการเรียนการสอน รายวิชาช่างเซรามิก และการปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น

ช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 (บ้านกอก) ที่ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อ 2478 โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ให้การอนุเคราะห์ดูแลกิจการโรงเรียน จนปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ

ข่าวน่าสนใจ

Close