สมเด็จพระเทพฯพระราชทานถุงยังชีพรร.ล่องแพวิทยา

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เชิญถุงยังชีพพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา

ที่ หอประชุมโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปมอบแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา และประชาชนในพื้นทีอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาการ และการงานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาภาวะโภชนาการ และสุขอนามัยอย่างต่อเนื่องนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับโรงเรียนล่องแพวิทยา ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาสูงชัน ห่างจากที่ว่าอำเภอสบเมย 50 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 – 3 ชั่วโมง เนื่องจากเส้นทางเป็นถนนลูกรัง โดยเฉพาะฤดูฝนเส้นทางสัญจรยากลำบากเพราะสภาพถนนเป็นดินโคลน ถนนลื่น โรงเรียนล่องแพวิทยา ได้ให้บริการจัดการศึกษาเขตรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก มีนักเรียนมาเรียนจากหมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน 22 หมู่บ้าน ทั้งยังเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุปันเปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 700คน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close