พระองค์โสมฯทรงเป็นประธานประชุมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จเป็นองค์ประธาน ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีจุลทรัพย์ ๑ อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 ร่วมกับรองประธานกรรมการและกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย อาทิ ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร, ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร, ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ, ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ฯลฯ

 

ข่าวน่าสนใจ

Close