กาฬสินธุ์ผุดหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกาศหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาแห่งแรกของจังหวัด เพื่อรณรงค์ลดฝุ่น PM2.5

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้มอบเกียรติบัตรเกษตรกรต้นแบบปลอดการเผา มอบป้ายหมู่บ้านปลอดการเผา สาธิตการไถกลบตอซัง การฉีดพ่นน้ำหมักย่อยสลายตอซัง และการเพิ่มมูลค่าจากฟางด้วยการอัดก้อน ทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งการเปิดหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายสาธารณะ วาระกาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ(Smart Green City) มุ่งสู่จังหวัดผลิตอาหารปลอดภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นจังหวัดเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้นแบบของประเทศภายในปี 2567 ก่อนนำชาวบ้านฉีดสาร EM ในแปลงนาสาทิตเสร็จแล้ว จากนั้นได้ขับรถไถนาเพื่อกลบตอซังข้าว หลังจากที่ชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าว

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ของเกษตรกร และเป็นรอยต่อของการผลิตข้าวนาปรังที่ต่อเนื่อง จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้รณรงค์ลดการเผาตอซังหลังเกี่ยวข้าว เพื่อลด PM2.5 และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการในพื้นที่อำเภอกมลาไสย เป็นอำเภอต้นแบบปลอดการเผามาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563 จนกระทั่งประสบความสำเร็จมีเกษตรกรให้ความร่วมมือสมัครเข้าร่วมโครงการปลอดการเผาจำนวนมาก สามารถทำให้ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีอันตราย และเพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจน จนจังกวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศเป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเป็นแห่งแรกของจังหวัด

ข่าวน่าสนใจ

Close