องคมนตรีติดตามการแก้น้ำท่วมน้ำแล้ง

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตาม การสนองพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ที่จ.ปราจีน

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะฯ เดินทางไปยังพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมและนายวิเชียร เหลิองอ่อน ผู่อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดากล่าวรายงานการบริหารจัดการน้ำตามพระราชดำริ ร.9

ในการนี้ องคมนตรีและคณะ รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จากรองเลขาธิการ กปร. จากนั้นกรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกและสรุปการดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงสรุปความก้าวหน้า การดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอาชีพ ซึ่งอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ ไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2521 ให้พัฒนาต้นน้ำลำธารปราจีนบุรี โดยให้พิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และเขื่อนห้วยโสมง หรือ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทราจินดา ในปัจจุบัน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรสำหรับทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา สำนักงาน กปร. กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริ โดยดำเนินการเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type Dam) ความสูงประมาณ 33 เมตร ความยาวประมาณ 3,970 เมตร พร้อมทำนบดินปิดช่องเขาต่ำจำนวน 2 แห่ง และระบบส่งน้ำระบายน้ำ ปริมาณความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 111,300 ไร่ เริ่มเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ปัจจุบันมีปริมาณน้ำประมาณ 228 ล้านลูกบาศก์เมตร

ข่าวน่าสนใจ

Close