กรมที่ดินส่งนส.ที่ดินสาธารณประโยชน์ริมแม่น้ำโขง

กรมที่ดินส่งมอบหนังสือสำคัญที่หลวงที่ดินสาธารณประโยชน์ริมแม่น้ำโขง มูลค่าซื้อขายกว่า 1,700 ล้านบาทให้ชาวนครพนม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายวิรัตน์ สุววรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม และ พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ร่วมส่งมอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์ แปลงริมแม่น้ำโขงให้ชาวนครพนม โดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน หลังมีการจัดทำหลักฐานของทางราชการ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพื่อกำหนดขอบเขตของที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นการคุ้มครองรักษาไว้ให้เป็นสาธารณสมบัติของชาวนครพนม

จากที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ได้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ระยะทางประมาณ 2,150 เมตร จากบริเวณทางทิศใต้ของเขตเทศบาลเมืองนครพนม หน้าวัดพระอินทร์แปลง ถึงท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ทำให้เกิดที่ดินริมแหล่งน้ำสาธารณะน้ำไม่ท่วมไม่ถึง เป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และอยู่ในความรับผิดชอบของนายอำเภอแห่งท้องที่ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457 ประกอบกับมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินฯ และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และโดยที่การเปลี่ยนแปลงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ ในการดูแลรักษาจากกรมเจ้าท่าไปยังไงอำเภอ โดยผลของกฎหมาย และหากไม่มีการจัดทำหลักฐานของทางราชการไว้ เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนี้อย่างชัดเจน เกรงว่าในอนาคตอาจจะมีการบุกรุกเข้ามาครอบครองทำประโยชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม และเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกันดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ให้เป็นหลักฐานของทางราชการ โดยมีการกำหนดขอบเขตของที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนี้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการคุ้มครองรักษาให้เป็นสาธารณสมบัติของชาวนครพนมต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close