อส.จชต.รุ่นพิเศษที่1/50เสนอแนวทางดับไฟใต้

อส. จชต.รุ่นพิเศษที่ 1/50 รร.กสร.ศสร.ค่ายธนะรัชต์ สานสัมพันธ์ พร้อม เสนอแนวทางดับไฟใต้

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อส.จชต.และ4 อ.สงขลา รุ่นพิเศษ รุ่นที่ 1/50 รร.กสร.ศสร. ค่ายธนะรัชต์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์เพื่อนร่วมรุ่นของรุ่นที่1/50 ครั้งที่ 2 เพื่อรำลึกถึงพี่น้องสมาชิกร่วมรุ่น แสดงถึงความสามัคคี ความผูกพัน และได้พูดคุยเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการ แก้ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4 อำเภอของสงขลา มีผู้บังคับบัญชามาร่วมพูดคุยและรับฟังการเสนอสิทธิสวัสดิการต่างๆ เพื่อจะนำไปเสนอให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้มีการแก้ไขกฎระเบียบ พรบ.ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อให้องค์กรได้พัฒนาระบบระเบียบต่างๆ และเป็นแนวทางที่ดี ที่จะให้มีสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีต่อครอบครัวและองค์กรต่อไป

กิจกรรมพบปะสังสรรค์รุ่นที่11/50 ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อ ให้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน ประสานงาน ระหว่างองค์กรต่างๆ โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของสงขลา ให้เกิดสันติสุขโดยเร็ว

อีกทั้งได้มี นายอรรถพล หอมวัน ปลัดอำเภอ/ผช.งานป้องกัน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จ.ส.ท.สุพรรณ จันดาบุญ ปลัดอำเภอ/กลุ่มงานความมั่นคง อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายมังโสด เส็นและ จ่ากองร้อย อส.อ.โคกโพธิ์ที่ 4 จ.ปัตตานี ได้มาพบปะเยี่ยมเยือนพูดคุยและปรึกษาหารือปัญหาต่างๆและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและปฏิบัติให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

นอกจากนี้ ยังได้ อส.จชต.รุ่นพิเศษ รุ่นที่1/50 รร.กศร.ศสร.ค่ายธนะรัตน์ได้ ส่งตัวแทนรุ่นร่วมสมทบทุนไปมอบช่วยเหลือผูประสบเหตุอัคคีภัยและได้รับผลกระทบ ณ ถนนสุริยะเทศบาลตำบบตะลูบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ในงานธารน้ำใจคนมือบนช่วยผู้ประสบอัคคีภัยสายบุรีอีกด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close