ททท.ใต้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำนราฯ

ททท.ใต้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ แบบ New Normal กระตุ้นเศรษฐกิจซบเซาจากโควิด

ที่ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมโยงตลาดน้ำยะกัง 100 ปี (ชุมชนยะกัง1)โดยมี นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศที่เน้นมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี ที่มีธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สามารถต่อยอดการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ สัมผัส และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ที่เชื่อมโยงกับตลาดน้ำยะกัง อีกทั้งนำเสนอบรรจุลงในโปรแกรมท่องเที่ยวของบริษัททัวร์พันธมิตร เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว ได้ใช้เวลาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนานขึ้น ทั้งยังสร้างรายได้ให้กับชุมชน จึงดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมโยงตลาดน้ำยะกัง 100 ปี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ททท.สำนักงานภาคใต้ จ.นราธิวาส ได้บูรณาการการทำงานกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสและการท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี โดยจัดสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางน้ำใหม่ของชุมชนยะกัง รวบรวมเอาของดีของเด่นทั้งอาหารและสินค้าชุมชน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นถิ่นมาสอดแทรกเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ จึงเกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวจำนวน 2 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมโยงตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี (ชุมชนยะกัง 1) ไปยังโรงงานขนมบ้านอาเก๊าะ บ้านบาโง เพื่อเรียนกาทำขนมอาเก๊าะสูตรโบราณ และร่วมทำกิจกรรม Workshop การเพ้นผ้าบาติก ณ แวปาบาติก บ้านบาโง ต.ลำภู อ.เมืองจ.นราธิวาส เส้นทางที่ 2 เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมโยงตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี (ชุมชนยะกัง 1) ไปยัง ศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดนราธิวาสบนปล ตกะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

เพื่อเรียนรู้และท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมโยงตลาดน้ำยะกัง 100 ปี (ชุมชนยะกัง 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่เชื่อมโยงกับตลาดน้ำยะกัง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส รวมถึงทำให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชนภายหลังสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งนับเป็นสัปดาห์แรกที่ได้เปิดตลาดน้ำให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมกับมีกิจกรรมการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ที่สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอีกด้วย

สำหรับการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเส้นทางใหม่ เชื่อมโยงตลาดน้ำยะกังในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดกิกรรมท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำยะกัง ซึ่งชุมชนมีความพร้อมและศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีวิถีชีวิตที่โดดเด่นในเรื่องอาหารและขนมโบราณ รวมถึงมีชื่อเสียงของการทำผ้าบาติก อีกทั้งมีการดำเนินชีวิตที่ผูกพันและเกี่ยวข้องกับสายน้ำมายาวนาน ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำในครั้งนี้ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การดำเนินชีวิต รวมถึงวิถีการท่องเที่ยวมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบ New Nomal ซึ่งจำเป็นต้องตระหนักและให้ความสำคัญโดยไม่ประมาทต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ภายใต้นโยบายและข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ดังนั้น จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนที่เรารัก (สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือ)ด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close