ศรีสะเกษฝนทิ้งช่วงแล้งหนักประปาหมู่บ้านแห้ง

ศรีสะเกษ ฝนทิ้งช่วงแล้งหนักหนองตำแยแหล่งผลิตประปาหมู่บ้านแห้งขอด นายอำเภอเมืองสั่งเพิ่มท่อสูบน้ำขนาดใหญ่

ที่โครงการขุดลอกหนองตำแย บ้านโนนดั่ง หมู่ 7 ตำบลหนองแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย  นายสุรนันท์ นนทา ปลัดอำเภอ นายสุรชัย มะลิ เจ้าหน้าที่ป้องกัน อบต.หนองแก้ว นายจิรภัทร สมจิตร ประธานกิจการประปา นายสุริยันต์  เขตสกุล ผู้ใหญ่บ้านโนนดั่งและกรรมการหมู่บ้านโนนดั่ง  ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสระน้ำแหล่งผลิตประปาหมู่บ้านที่แห้งขอดซึ่งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชน  ซึ่งพบว่าสระน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาได้แห้งขอดมานานแล้ว

 

นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ  กล่าวว่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  และศูนย์ ปภ.เขต 13 จังหวัดอุบลราชธานี สูบน้ำดิบจากห้วยแฮดเข้าเติมบ่อประปาหมู่บ้านระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร  และการแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดทำแผนพัฒนาขุดลอกคลองอีสานเขียว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำรับรองฝนอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 300 เมตร และเพิ่มท่อสูบน้ำขนาด 3-4 นิ้ว เพิ่มเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ขึ้น จัดทำระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเข้าเติมช่วงหน้าแล้ง หน้าฝน และให้ปลัดอำเภอประจำตำบล และกรรมการหมู่บ้านประชุมชี้แจง ราษฎรเพื่อสร้างการรับรู้สร้างกติกาและวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัด สำหรับพื้นที่ดังกล่าว  เป็นพื้นที่เคยประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี  เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติและการขุดเจาะบ่อบาดาลไม่ค่อยได้ผล

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close