กาฬสินธุ์เปิดมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กาฬสินธุ์เปิดมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงทางอาหาร คัดเลือกบุคคลต้นแบบคัดเลือกหมู่บ้านที่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เป็นรูปธรรม

ที่บ้านโพนสวาง ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ และคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างรายได้ โดยนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ นางเย็นจิตร จองหนาน พัฒนาการ อ.สหัสขันธ์ นายพูลศักดิ์ โพธิแท่น ส.อบจ.อ.สหัสขันธ์ นายจีรศักดิ์ จราฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านโพนสวาง นำชาวบ้านและเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.สหัสขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม

นายอุทัย กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการประกวดเพื่อเชิดชูบุคคลและหมู่บ้านที่น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 แต่ละอำเภอก็จะมีการคัดเลือกเอาหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นเป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้ามาประกวด ทั้ง 18 อำเภอ โดยยึดหลักของความมีเหตุมีผล พอประมาณ รู้จักสร้างภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ที่จะปลูกฝังให้ชาวกาฬสินธุ์และประชาชนชาวไทยทั่วไป ได้น้อมนำเอาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตจริง ทั้งนี้การนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะนำความสุขมาให้กับชีวิตจริง ๆ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่ชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ในส่วนของบ้านโพนสวาง มีความโดดเด่นทั้งผลิตภัณฑ์โอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งคนในหมู่บ้านนี้ยังคงรักษาอนุรักษ์ไว้ นอกจากนี้ยังมีความเข้มแข็งของศูนย์ประสานงานองค์กรระดับชุมชนอย่างมาก โดยเฉพาะครัวเรือนต้นแบบ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ข่าวน่าสนใจ

Close