นราฯเสริมเขี้ยวเล็บ ชคต.เกราะป้องกันโจรใต้

จังหวัดนราธิวาสเสริมเขี้ยวเล็บ ชคต.เกราะป้องกันโจรใต้

ที่อาคารอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายกองเอก เอกรัฐ หลีเส็น ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดน จ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจ.นราธิวาส นาวาเอกนฤพนธ์ มัตถกุล รอง ผบ.ฉก.นย.( 2) ผู้แทนนายอำเภอ และคณะครูฝึกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเข้มแข็งและพร้อมเพรียง

ทางด้านนายกองเอก เอกรัฐ หลีเส็น ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนจ.นราธิวาส ได้กล่าวกับชุดคุ้มครองตำบลทุกนายว่า ให้ทุกนายตระหนักเสมอว่า ชคต.เป็นกำลังพลกึ่งทหารของฝ่ายปกครอง ที่ต้องมีการฝึกฝนและอบรมทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนที่พร้อมจะเพิ่มเติมให้กับหน่วยกำลังในพื้นที่ ทั้งในภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ และปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอให้มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีวินัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองต่อไป

ทั้งนี้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.นราธิวาส ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล เพื่อให้ชุดคุ้มครองตำบลมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจด้านทักษะในด้านการใช้อาวุธ การปฏิบัติในด้านยุทธวิธีของหน่วยขนาดเล็ก สามารถสนับสนุนการปฏิบัติของชุดคุ้มครองหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนทุกภารกิจในทุกมิติที่ปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 ในจำนวน 13 รุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 144 นาย จาก 8 ชคต. ทำการฝึก 5 วัน ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563 โดยผู้เข้ารับการฝึกประกอบด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ข่าวน่าสนใจ

Close