นักวิชาการแนะวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

นักวิชาการจุฬาฯ ชี้ ไทยขาดข้อมูลกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองที่ดี แนะวางแผนลดผลกระทบ

ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านการวิเคราะห์ภูมิภาค เมือง และสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงทัศนะ เรื่องของการวางแผนการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยระบุว่า ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต่างๆ อย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ กิจกรรมเหล่านี้ เป็นทั้งกิจกรรมที่ได้รับการวางแผนและไม่ได้รับการวางแผนที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งผลกระทบเหล่านั้นยังส่งผลกระทบทางบวกและลบ ซึ่งอาจเป็นผลที่สามารถคาดได้และคาดไม่ได้ ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อลดโอกาสในการสร้างผลกระทบทางลบทั้งที่สามารถคาดได้และคาดไม่ได้ให้กับระบบสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ในยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ ข้อมูลและความรู้เป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศการพัฒนาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 นั้น หน่วยงานภาครัฐต้องมีข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอในการวางแผนและการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่นั้นการมีระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสังคมและเศรษฐกิจมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนกับภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่มีความพร้อม ความรู้ และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ข้อมูลนั้นจะเป็นตัวแปรสำคัญในความสำเร็จของการวางนโยบายและแผนบนพื้นฐาน ของข้อมูลเชิงประจักษ์และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมือง ภูมิภาค และประเทศอย่างยั่งยืน

ข่าวน่าสนใจ

Close