เข้าออกด่านท่าฉัตรไชยคึกหลังมีคำสั่งผ่อนคลาย

ภูเก็ต ประชาชนทยอยเดินทางเข้าออกด่านท่าฉัตรไชยหลังมีคำสั่งผ่อนคลาย เปิดจังหวัด

บรรยากาศที่ด่านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ตหลังมีการเปิดด่านเข้า-ออก เป็น มา 3 วัน พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางทางเข้าออกตั้งแต่ช่วงเช้าโดยขณะนี้ผู้ที่เดินทางออกจางจังหวัดสามารถเดินทางออกได้เลย ขณะผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตต้องมีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่พร้อมให้มีการโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”เพื่อง่ายต่อการติดตามตัวหากพบผู้มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19

โดยคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3018/2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9)สาระสำคัญดังนี้ มาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่หน่วยงานรับผิดชอบกำหนด

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close