นราฯผ่อนปรนให้ละหมาดวันศุกร์แล้วย้ำเข้มมาตรการโควิด

ผู้ว่านราฯ ผ่อนปรนให้ละหมาดวันศุกร์แล้ว ย้ำต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID - 19

ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์)

โดยมีนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัด จ.นราธิวาส พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้แทนชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ระดับอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการหารือถึงแนวทางการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) โดยประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งนายอำเภอ และคณะประเมินดำเนินการประเมินมัสยิดที่ประสงค์เข้ารับการตรวจประเมินตามแนวทางที่สำนักงานจุฬาราชมนตรีกำหนด ซึ่งผลการตรวจประเมินมัสยิด จำนวน 676 มัสยิด มีมัสยิดที่พร้อมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) จำนวน 448 มัสยิด และที่ไม่พร้อม จำนวน 228 มัสยิด

ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ระดับอำเภอทุกอำเภอ ได้ปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันพิจารณาแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีดิลฟิตรี พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และประธานชมรมอิหม่ามในแต่ละอำเภอ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 5/2563 และมาตรการหรือคำแนะนำของทางราชการเกี่ยวกับการป้องกันโรค โดยพิจารณาให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีดิลฟิตรีสำหรับมัสยิดที่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และอยู่ในพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยคำนึงถึงการป้องกันการแพร่ระบาด

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close