นครพนมปิดจังหวัดคุมเข้มป้องกันไวรัสโควิด-19

ผู้ว่าฯนครพนม ปิดจังหวัดคุมเข้ม ป้องกันไวรัสโควิด-19 ห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออก/ข้ามเขต

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยังพบผู้ป่วยอยู่ต่างต่อเนื่อง ทั้งจากกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และอีกในหลายจังหวัดทางภาคใต้และภาคตะวันออก และกำลังจะเข้าเทศกาลสงกรานต์ ถึงแม้จะไม่ใช่วันหยุดแต่มีการคาดการณ์ว่า จะมีคนเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งจะทำให้การแพร่เชื้อโรคขยายเพิ่มมากยิ่งขึ้น อันน่าจะนำมาซึ่งความเสียหายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรง เพื่อเป็นการระงับยับยั้งความเสียหายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรงซึ่งจะเกิดแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2550

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครพนม โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึง เสนอคำสั่ง”ห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม “เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉินรถพยาบาลและยานพาหนะของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายเป็นกรณีไป” หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท

สำหรับบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้

– กรณีเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดนครพนม ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่

– กรณีเดินทางออกต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

– ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมแสดงบัตร

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close