ผู้ว่านราฯแถลงมีผู้เสียชีวิตจากCOVID 1 ราย

ผู้ว่านราฯ แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ยันมีผู้เสียชีวิต 1 ราย

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในส่วน จ.นราธิวาส พบผู้ป่วยยืนยัน 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 2 ราย และกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยรวมถึงผู้สัมผัสผู้ป่วยที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย 7 ราย เป็นผู้ป่วยที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย และเป็นผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ 1 ราย อาศัยในพื้นที่ ต.มาโมง อ.สุคิริน จำนวน 2 ราย , ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จำนวน 3.ราย , ต.แว้ง อ.แว้ง จำนวน 1 ราย , ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จำนวน 1 ราย และต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จำนวน 1 ราย โดยผู้ป่วยทั้ง 8 ราย ได้รับการดูแลตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ไม่มีอาการ กลับบ้านแล้วจำนวน 2 ราย มีอาการเล็กน้อยและอาการดีขึ้น 5 ราย และมีอาการรุนแรงและเสียชีวิต 1 ราย

 

ทั้งนี้จังหวัดห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ ดังนี้ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ, ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง,ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน ,ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก และตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส กำหนด 14 วัน ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. -8 เม.ย. 63 หากผู้ใดมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรืออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอท้องที่ โดยใช้เส้นทางที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กำหนด และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ด้วยการ”อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ “เพื่อร่วมฝ่าวิกฤติของแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ไปด้วยกัน

ขณะที่จังหวัดนราธิวาส มีการเปิดโรงพยาบาลสนาม (Cohort Hospital) รองรับการคัดกรองผู้ปวยโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) และการเตรียมรับมือเมื่อพบผู้ป่วยจำนวนมาก ณ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง ได้จำนวน 34 เตียง ห้องแยก 2 เตียง ผู้ปวยระดับรุนแรง จะส่งต่อเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ห้องแยก 14 เตียง และถ้ามีจำนวนมากสามารถเปิดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รองรับเพิ่มเติมได้อีก

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close