ตลาดสดโคราชรณรงใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

เทศบาลนครโคราช รณรงค์พ่อค้าประชาชนหันมาใช้ถุงผ้า หรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ถุงพลาสติก

ที่ตลาดใหม่แม่กิมเฮง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก และขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 โดยกำหนดภายในปี 2565 ให้ยกเลิกพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร หลอดพลาสติก และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว แล้วหันไปใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ จะนำขยะผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์พลาสติก กลับมาใช้ประโยชน์ทั้ง 100 %

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทยมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปี โดยตลาดสดเทศบาลและเอกชน มีการใช้ถุงพลาสติกจำนวน 18,000 ล้านใบ คิดเป็น 40 % ของปริมาณการใช้ถึงพลาสติกทั่วประเทศ จึงนับเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไข ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบเรื่องกลไกการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ในการนี้ เทศบาลนครนนครราชสีมา จึงร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรราติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ,ตลาดใหม่แม่กิมเฮง และ จุดผ่อนผันหน้าตลาดใหม่แม่กิมเฮง ดำเนินกิจกรรม“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ขึ้นในวันนี้ เพื่อรณรงค์ให้เกิดรับรู้ถึงปัญหาขยะพลาสติกร่วมกัน และพร้อมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถึงผ้าหรือตะกร้า หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน ซึ่งได้นำถุงผ้าจำนวน 100 ถุง มาแจกให้แก่ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดด้วย พร้อมกับเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยหวังให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาลดการใช้ถุงพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวน่าสนใจ

Close