กรม.ทพ.48รับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการคนใหม่

รับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 48 ด้านผู้การป้ายแดงเน้นย้ำทั้ง 16 กองร้อยพร้อมดูแลพื้นที่เต็มกำลัง

ที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 บ.ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 48 โดยได้ส่งมอบการบังคับบัญชา อาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพล ระหว่าง พ.อ.สฐิรพงษ์ อาจหาญ (ท่านเก่า)กับ พ.อ. เอกพล เลขนอก (ท่านใหม่) หลังจากได้มีคำสั่งปรับย้ายนายทหารประจำปีของกองทัพบกให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น จากนั้นได้มีการลงนามในเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่ และมอบธงประจำหน่วยโดยมีนายทหารสัญญาบัตร ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน และกำลังพลกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมในพิธีท่ามกลางน้ำตาของกำลังพลที่มีต่อ พ.อ.สฐิรพงษ์

ทางด้าน พ.อ.สฐิรพงษ์ กล่าวว่า ตามที่กองทัพบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ตนเองรับราชการในตำแหน่งรองผู้บังคับการกรมกรมทหารราบที่ 15 ในครั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติประวัติและเกียรติยศอย่างสูงต่อตนเองและครอบครัว ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมารวม 4 ปี 6 เดือน 10 วันกำลังพลทุกนายได้ให้ความร่วมมือและร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรัก ความสามัคคีและความมีระเบียบวินัย จนทำให้การปฏิบัติภารกิจสำคัญ ด้านการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุสมความมุ่งหมายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ทางด้าน พ.อ. เอกพล กล่าวว่า ในฐานะที่รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 15 ได้ปกครองบังคับบัญชากรมทหารพรานที่ 48 และนำหน่วยเข้าปฏิบัติภารกิจ ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถลดอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาในระดับสูง เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาของกำลังพล และเป็นที่ไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่ในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยทหารพราน อีกทั้งท่านยังได้วางพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมาตรฐานของหน่วย รวมทั้งดูแลทุกข์สุขของกำลังพลและปรับปรุงพัฒนาหน่วยให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับหน่วยทหารอื่นๆ ในกองทัพบกอีกด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close