ต่างด้าวประจวบฯแห่ขึ้นทะเบียนวันสุดท้ายแน่น

แรงงานต่างด้าวประจวบ แห่ขึ้นทะเบียนวันสุดท้ายแน่นยอด 56 วันทะลุเป้ากว่า 94 เปอร์เซนต์

บรรยากาศการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งเปิดเป็นศูนย์บริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวจังหวัดประจวบฯ ณ โรงพยาบาลประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ โดยในวันนี้เปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายจนถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 31 มี.ค.61 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนายจ้างและสถานประกอบกิจการต่างๆในเขตจังหวัดประจวบฯ นำแรงงานที่เป็นชาวต่างชาติมาเข้าคิวรอขึ้นทะเบียนจำนวนมาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายธนากร นราวุฒิพันธ์ จัดหางานจังหวัดประจวบฯ น.ส.กรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัด น.ส.อุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัด น.ส.สาคร สนธิเจริญ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด น.ส.กอบกุล มะลิวัลย์ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบฯ นายชัยชาญ มูลมาก จ่าจังหวัดประจวบฯ ร่วมกำกับดูแลอำนวยความสะดวกในการบริการ

โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และฝ่ายปกครอง ได้บูรณาการร่วมกันดำเนินการเปิดให้บริการขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 30 มี.ค. 2561 รวม 55 วัน ยอดล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มี.ค.จำนวน 19242 คน จากเป้าหมายที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้สำรวจไว้จำนวน 21723 คน คิดเป็น 88.58 เปอร์เซนต์ และที่ขึ้นทะเบียนแล้วแต่อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับขั้นตอนในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย. 61 อีกจำนวน 1305 คน ซึ่งยอดรวมของจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ดำเนินการได้ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ one stop service จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมทั้งสิ้นจำนวน 20547 คน คิดเป็นร้อยละ 94.59 เปอร์เซ็นต์ คงเหลือ 1176 คน จากเป้าหมาย 21723-20547 คน

ข่าวน่าสนใจ

Close