กองกำลังผาเมืองเข้มชายแดนต่อเนื่อง

กองกำลังผาเมืองประชุมสรุปงานประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมขอบคุณสื่อร่วมภารกิจ เผยความมั่นคงชายแดนยังต้องดูแลใกล้ชิด

ที่กองกำลังผาเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 เป็นประธานในการประชุมสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบังคับบัญชาในสังกัดกองกำลังผาเมืองและเกี่ยวข้อง ในห้วงปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป อีกทั้งยังได้แสดงความขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ร่วมภารกิจในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองกำลังผาเมืองมาตลอดทั้งปีด้วย

ทั้งนี้ พล.ต.วิชิต กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 กองกำลังผาเมืองได้ปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่กำหนดทุกด้านทั้งเรื่องยาเสพติด แรงงานข้ามชาติ ปัญหาความมั่นคงแนวชายแดนพื้นที่ภาคเหนือในความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านยาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาสำคัญ ทางกองกำลังผาเมืองได้จับกุมคดียาเสพติดได้ 417 ครั้ง จับผู้ลำเลียงยาเสพติดได้ 491 ราย ของกลางเป็นยาบ้ามากสุดกว่า 107 ล้านเม็ด ไอซ์กว่า 1,200 กิโลกรัม วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 คีตามีน 549 กิโลกรัมและของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ ซึ่งยังเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังติดตามให้ต่อเนื่องและใกล้ชิด เพราะปัจจัยเหตุหลักอยู่ฝั่งตรงข้ามที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลา แม้เราจะมีการสร้างเกราะป้องกันหมู่บ้านเข้มแข็งแนวชายแดนและมีมาตรการสกัดกั้นป้องกัน ปราบปรามอย่างเข้มข้น แต่ขบวนการยาเสพติดก็ยังมีช่องทางเล็ดลอดเข้ามาได้ตลอดเวลา

โอกาสนี้ทางกองกำลังผาเมืองและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ส่วนแยก ยังได้ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ในพื้นที่ตามแนวชายแดนอีกจำนวนมาก เช่น การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ การร่วมกันปลูกป่าและสร้างฝาย การซ่อมแซม สร้างบ้าน มอบรถวิลแชร์ให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ การดำเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน ซึ่งถือเป็นอีกภารกิจที่ปัจจุบันสามารถสร้างและสนับสนุนหมู่บ้านแนวชายแดนเข้มแข็งไปควบคู่กันทั้งสองฝั่งเป็นไปด้วยความสำเร็จด้วยดี ในปีงบประมาณนี้มีพื้นที่หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานไทยกับเมียนมา 13 หมู่บ้านและ สปป.ลาว 11 หมู่บ้าน รวม 24 หมู่บ้าน จากปีก่อนที่ทำได้ 16 หมู่บ้านคู่ขนาน ซึ่งได้สนับภารกิจ สร้างความรักสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสัมมาชีพแบบพอเพียง เกษตรผสมผสาน ถือว่าครอบคลุมในทุกพื้นที่รับผิดชอบแล้ว มีบางพื้นที่ของฝั่งเมียนมาที่ยังมีปัญหาภายในเรื่องชนกลุ่มน้อยทำให้มีบางหมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนางานได้

ข่าวน่าสนใจ

Close