ผู้ว่าฯนราต่อทุนหนุนฝันเด็กจชต.เรียนดีแต่ยากจน

ผู้ว่านราฯ ต่อทุนหนุนฝัน ดันการศึกษาเพื่ออนาคตเด็ก 3 จชต. ที่เรียนดีแต่ยากจน 50 ทุน 13 อำเภอ

ที่ห้องประชุมสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.นราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูประจำ พระองค์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษากว่า 300 คนเข้าร่วมโครงการ

ทางด้านนายเอกรัฐ กล่าวว่า ตนเองขอชื่นชมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการเรียนการศึกษาที่ดี มีระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียรจนสามารถมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามคุณสมบัติของผู้ได้รับทุน ถึงแม้จะขาดทุนทรัพย์ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อผลการเรียน ทั้งนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนนักศึกษาในวันนี้ ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ รวมถึงเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ที่เห็นความสำคัญของการสนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายสลากนาวากาชาดที่ผ่านมา ได้นำมามอบแก่นักเรียนเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ และเชื่อว่าจะต่อยอดให้เยาวชนมีคุณภาพทางการศึกษาทัดเทียมพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจในการมุ่งมั่นในการศึกษาสืบไป

โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีผลการเรียนการศึกษาที่ดี มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใดๆ จำนวนทั้งสิ้น 50 ทุนๆละ 3,000 บาท ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ส่งเสริมพลังการเรียนรู้ ผู้ด้อยโอกาสในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวน่าสนใจ

Close